Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 329)
Detail práce
  
Výuka korfbalu na základní škole
Název práce v češtině: Výuka korfbalu na základní škole
Název v anglickém jazyce: Methodology of korfball in primary school
Klíčová slova: korfbal,výuka,metodika, hráč, utkání
Klíčová slova anglicky: Korfball, monokorfball, methodology, sport, game, primary school, teaching, learning, child
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Věra Kuhnová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.06.2012
Datum zadání: 02.06.2013
Datum a čas obhajoby: 03.09.2013 00:00
Místo konání obhajoby: M.D.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřena na sestavení základní metodiky korfbalu pro začínající děti. Metodika je určena zejména pro učitele tělesné výchovy na základních školách, a to především pro učitele prvního stupně, kteří by mohli z této práce čerpat při organizaci hodin tělesné výchovy, případně zájmových krouţků zaměřených na korfbal. Teoretická část obsahuje základní informace o korfbalu, jeho historii a představuje modifikaci korfbalu, tzv. monokorfbal. Práce se dále zabývá základní metodikou korfbalových dovedností s uvedením základních cvičení, jakými jsou práce s míčem, nahrávka, střela, donáška. Vše je doplněno o krátký rozbor postavení trenéra a organizaci tréninku. V praktické části diplomová práce porovnává metodou experimentu vhodnost korfbalu a monokorfbalu na skupině ţáků prvního stupně základní školy. Součástí je také šest základních tréninkových lekcí pro začínající hráče a trenéry. Práce také zhodnocuje názory ţáků na korfbal, které byly získány formou jednoduchého dotazníku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on the preparation of basic methodology of korfbal for beginners – primary school children. The methodology is intended for PE teachers in basic schools, especially primary school teachers. They could use findings from this study in PE lessons or in afterschool activities groups focused on korfball. The theoretical part deals with basic information about korfball including its history and presents the modification of korfball called monokorfball. The thesis focuses on the basic methodology of korfball skills with basic exercises, such as work with the ball /passing, shot, catching etc./. The short analysis of the status of the coach/teacher and the organization of training are mentioned, too. The practical part compares the suitability of korfball and monokorfball on a group of primary school pupils by the method of experiment. The thesis includes a set of six basic training lessons for beginning players and coaches. The work also evaluates the views of pupils on korfball according to a simple questionnaire.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK