Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Idea státu a císařská vláda v byzantském a západním císařství v 9. -11. století
Název práce v češtině: Idea státu a císařská vláda v byzantském a západním císařství v 9. -11. století
Název v anglickém jazyce: The Idea of the State and Imperial Rule in the Byzantine and Western Empire in the 9th to 11th Centuries
Klíčová slova: byzantská říše, východofranská říše, římské císařství, idea státu
Klíčová slova anglicky: Byzantine Empire, East Francia, Roman Empire, Idea of the State
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.06.2013
Datum zadání: 17.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2013
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:08.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Primárním úkolem studenta bude analýza pramenného materiálu, vztahujícího se k teorii i praxi císařské panovnické moci a ideji státu jak v západním římském impériu tak v byzantské říši. Na tomto základě bude student komparovat základní socioekonomické a kulturní aspekty vývoje státních struktur obou říší v 9. - 11. století, a to především v době Ottonů a makedonské dynastie, a specifikovat shody i odlišnosti v jejich vývoji. Konečným cílem bude odpovědět na otázku, do jaké míry a jakým způsobem ovlivnily tyto faktory další vývoj byzantské a východofranské společnosti.
Seznam odborné literatury
Althoff, G., Amicitiae und Pacta: Bündnis, Einung, Politik und Gebetsgedenken im beginnenden 10. Jahrhundert, Munich, 1992.
Beumann, H., Die Ottonen, Stuttgart, 1991.
Beumann, H., Der deutsche König als ‘Romanorum rex’, Wiesbaden, 1981.
Burns, J. H. (ed.), The Cambridge History of Medieval Political Thought c. 350-c. 1450, Cambridge, 1988.
Dölger, F., Byzanz und die europäische Staatenwelt, Darmstadt, 1964.
Dagron, G., Emperor and Priest: the imperial office in Byzantium, Cambridge, 2003.
Haldon, J., Warfare, state and society in the Byzantine world, 565–1204, London, 1999.
Harvey, A., Economic expansion in the Byzantine empire, 900–1200, Cambridge, 1989.
Keller, H., Ottonische Königsherrschaft. Organisation und Legitimation königlicher Macht, Darmstadt, 2002.
Holmes, C., Basil II and the governance of empire (976–1025), Oxford, 2005.
Körntgen, L., Ottonen und Salier, Darmstadt, 2010.
Lilie, R.-J., Byzanz. Kaiser und Reich, Weimar-Wien, 1994.
Schmid, K. (ed.), Reich und Kirche vor dem Investiturstreit, Sigmaringen, 1985.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK