Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potenciál kybernetických hrozeb v oblasti kritické energetické infrastruktury
Název práce v češtině: Potenciál kybernetických hrozeb v oblasti kritické energetické infrastruktury
Název v anglickém jazyce: The Potential of Cyber Threats in the Critical Energy Infrastructure
Klíčová slova: kritická infrastruktura, síť, SCADA, decentralizace, kyberprostor, kybernetický útok, blackout, komunikace
Klíčová slova anglicky: Critical infrastructure, network, SCADA, decentralization, cyberspace, cyber attack, blackout, communication
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Nikola Schmidt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.06.2013
Datum zadání: 18.06.2013
Datum a čas obhajoby: 26.01.2015 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:16.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2015
Oponenti: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
ÚVOD
- Výběr tématu
- Cíle práce
- Výzkumná otázka
- Definice dimenzí analýzy
- Definice závislých a nezávislé proměnné
- Hypotézy
POJMY A TEORIE
- POJMY
- Hrozba
- Kritická infrastruktura
- Smart Grid
- TEORIE
- Teorie sítí
DIMENZE ANALÝZY
- Vnitřní prostředí
- Vnější prostředí
- Externí faktory
KRITICKÁ INFRASTRUKTURA Z HLEDISKA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
ZÁVĚR
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
INTRODUCTION
- Topic choice
- Research question
- Definition of dimensions of the analysis
- Definition of independent and dependent variables
- Hypothesis
TERMS AND THEORY
- TERMS
- Threat
- Critical Infrastructure
- Smart Grid
- Theory
- Theory of Networks
DIMENSIONS OF ANALYSIS
- Inner Environment
- Outer Environment
- External Factors
CRITICAL INFRASTRUCTURE IN TERMS OF INTERNATIONAL RELATIONS
CONCLUSION
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK