Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zvíře a hra
Název práce v češtině: Zvíře a hra
Název v anglickém jazyce: Animal and Play
Klíčová slova: Eugen Fink|hra|svět hry|člověk|zvíře|etologie|antropomorfismus|diference člověk-zvíře
Klíčová slova anglicky: Eugen Fink|play|play world|human|animal|ethology|anthropomorphism|human-animal difference
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.06.2013
Datum zadání: 13.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.01.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své bakalářské práci bych se chtěl zabývat vztahem hry a vědomí u zvířat. V současné filosofii i vědě se ukazuje problematičnost tradičních opozic jako je racionalita a emoce, tělo a mysl atp. A právě hra jako taková je polem, kde se emoce, racionalita a vědomí stýkají. Klasické rozbory vědomí jako škály od pouhého bdění až po reflexy sebe sama nezachycují dostatečně celek, kterým je myslící, cítící organismus. Hra však není zřejmě myslitelná bez určitého vědomí si sebe sama v situaci, bez vědomých prožitků, které jsou pro ni typické (určitá lehkost, uvolněnost, atd.) a odlišují ji od jiných aktivit. Ve své bakalářské práci bych se chtěl opírat zejména o poznatky moderní etologie, s jejíž pomocí bych chtěl oponovat pojetí hry u E. Finka, respektive podrobit kritice tezi, že si zvířata nehrají. Naopak bych chtěl poukázat na to, že hra je společný prostor pro setkávání člověka se zvířetem.
Je hra u zvířat intencionálním aktem? Vyžaduje sdílení společného světa či perspektivy třetího? Jaké jsou podmínky možnosti hry? Můžeme „bezděčné“ pohyby u zvířat považovat za hru? Jak souvisí hra s morálkou?
Seznam odborné literatury
Monografie:

BEKOFF, Marc. Minding animals : awareness, emotions, and heart. New York : Oxford University Press, Inc., 2002. ISBN 0-19-515077-5.

BURGHARDT, Gordon M. The genesis of animal play: testing the limits. Cambridge, Mass: MIT Press, 2005. ISBN 0262524694.

Fink, Eugen. Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta, 1992. ISBN 80-204-0224-1.
GROSS, Kral, Elizabeth L. BALDWIN a James Mark BALDWIN. The play of animals. D. Appleton and Co, 1898.

HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o původu kultury ve hře. Praha: Dauphin, 2000. ISBN 80-7272-020-1.

Kamarýt, Jan a Rudolf Steindl. Filozofické problémy klasické a moderní etologie. Praha: Academia, 1989. ISBN 80-200-0045-3.

MASSON, J. Moussaieff a Susan MCCARTHY. Když sloni pláčou : emocionální svět a citový život zvířat. Vyd. 2. Praha: Rybka Publishers, 1999. ISBN 80-86182-20-7.

Veselovský, Zdeněk. Etologie: biologie chování zvířat. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1331-8.

Články:

ŠPINKA, Marek. Vesmír: přírodovědecký časopis Akademie věd České republiky. Vesmír. 2000, roč. 79, č. 4, s. 196-203. ISSN 0042-4544.


Sborníky:

BEKOFF, Marc a John A. BYERS. Animal play: evolutionary, comparative, and ecological perspectives. Gambridge, New York: Cambridge University Press, 1998. ISBN 0521583837.

Hanuš, Radek. Fenomén hry: teoretické a metodické příspěvky k tématu hry. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0669-1.

NOSEK, Jiří. Hra, věda a filosofie: sborník příspěvků. Praha: Filosofia, 2006. ISBN 80-7007-222-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK