Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Přímé sociální vlivy na kuřáckou kariéru mladistvých
Název práce v češtině: Přímé sociální vlivy na kuřáckou kariéru mladistvých
Název v anglickém jazyce: Direct social influences on adolescent smoking career
Klíčová slova: mladiství, kouření, sociální vlivy, kvalitativní výzkum, zúčastněné pozorování, rozhovor
Klíčová slova anglicky: adolescent, smoking, social influences, qualitative research, participant observation, interview
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Morávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.06.2013
Datum zadání: 12.06.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: PaedDr. Marcela Göttlichová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Svou práci bych ráda rozdělila na teoretickou a empirickou část. V první části bych ráda popsala vývoj dítěte a specifičnost dospívající osobnosti jak z psychologického, tak i ze sociologického hlediska. To je velice důležité pro vcítění se do role mladistvých a správné pochopení jejich postavení a situace ve společnosti. Následně bych ráda navázala s kapitolou o kouření, kde bych tento fenomén stručně definovala. Následovala by kapitola rozdělená do tří podkapitol dle jednotlivých fází kuřácké kariéry: počátek, průběh a ukončení. Poslední fázi zde zmiňuji také, protože velice často slyšíme o tom, že mladiství nejen že začali kouřit, ale že už s kouřením i přestali, a to vše před završením 18 let, což je počáteční hranice legálního užívání cigaret v naší zemi. V jednotlivých fázích bych poté vypsala dílčí sociální vlivy a ukotvila je v relevantních sociologických teoriích.
V empirické části bych ráda zkoumala, jaký vliv mladiství přisuzují vědomě či nevědomě právě oněm sociálním vlivům, které provází jejich kuřáckou kariéru, a jak o těchto vlivech sami mluví a uvědomují si je. Tento výzkum by měl proběhnout kvalitativní formou. Představa výzkumu je taková, že bych měla po dobu několika měsíců být v kontaktu se skupinkou mladistvých ve věku převážně 15-18 let (nemohu zaručit, že se setkávají jedinci pouze z tohoto věkového rozmezí), setkávat se s nimi jak skupinově, tak jednotlivě, a pomocí metod rozhovorů (ať už polostrukturovaných či zcela volných) a pozorování (zjevného, zúčastněného a polostandardizovaného) se snažit získat jejich pohled na celou věc. Půjde v podstatě o šetření podobné ohniskovým skupinám. Trvání samotného pozorování se bude upravovat dle otevřenosti skupiny hovořit o požadovaném tématu, a zároveň podle množství získaných informací podstatných pro vyhodnocení celého šetření.
Velikost skupiny by byla ideální alespoň o pěti členech pravidelně se setkávajících, a zároveň by bylo vhodné, aby alespoň dva členové této skupiny byli aktivní kuřáci. U nich bych ráda zkoumala hlavně důvody setrvání u kouření, ale také bych se ráda ptala na důvody, které je ke kouření dovedly, a ty bych dále analyzovala. Dále bych se ráda ptala (všech členů) na kouření členů ve skupině a vliv skupinových vztahů na tuto skutečnost. Další výzkumné otázky a problémy související s mým tématem budou pravděpodobně vznikat v průběhu terénního zkoumání. Jako metodu výběru vhodného vzorku uplatním metodu sněhové koule, tedy nabalování kontaktů. Nejprve začnu u mladistvých ve svém okolí, přes které se poté pokusím najít vhodnou skupinu pro výzkum.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
I would like to divide my work into theoretical and empirical part. In the first part, I would like to describe the development of child and the specificity of it from psychological and sociological point of view. It is very important to empathize with the role of adolescents and a correct understanding of their situation and position in society. Then I would like to follow up with a chapter about smoking, where I briefly define this phenomenon. After that will follow the chapter divided in three sections according to the different stages of smoking career: the beginning, progress and completion. I mention the last phase here as well, because very often we hear that young people not only started to smoke, but that they also stopped smoking, and all this before the culmination of 18 years, which is the initial limit of the legal use of cigarettes in our country. In each phase, I would announce the partial social influences and anchor them in the relevant sociological theories.
In the empirical part, I would like to examine the influences, which adolescents attribute consciously or unconsciously to the social influences that accompanies their smoking career, and how about these influences themselves speak and recognize them. This research should be carried out by qualitative method. The idea of the research is such that I should for several months to be in contact with a group of mostly young people aged 15-18. (I can not guarantee that they meet only individuals of this age range), I am going to meet them individually and like a group as well, and by using interview method (either semi-structured or totally open) and observation (obvious, participant and semi-standardized) I will try to get their perspective on the whole thing. It will be basically similar investigation as a focus groups. The duration of the observation itself will be adjusted according to the openness of the group to speak on the subject required, and also by the amount of the information essential for evaluation of the entire investigation.
At least five members would be ideal for this group. Group should be regularly coming together, and include at least two active smokers. At those two, I would like to explore mainly the reasons for remaining in smoking, but I would also like to ask about the reasons that led them to smoking. Then I will analyze it as well. I would also like to ask all members about smoking of other friends of the group and find out impact of group relations on this fact. Other research issues and problems related to my topic will likely arise during field research. As a method of selecting an appropriate sample, I will use the snowball method. At first I will start with adolescents around me, through them I will try to find a suitable group for research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK