Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediace jako profese
Název práce v češtině: Mediace jako profese
Název v anglickém jazyce: Mediation as a Profession
Klíčová slova: mediace, mediátor, profese mediátora, vzdělání, etický kodex, profesní standardy, vzdělávací standardy
Klíčová slova anglicky: mediation, mediator, mediation profession, education, code of ethics, professional standards, educational standards
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2013
Datum zadání: 12.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.11.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Tatjana Šišková
 
 
 
Zásady pro vypracování
ÚVOD
1. Teoretická základna mediace
1.1. Historické kořeny mediace
1.2. Vývoj využití mediace v ČR
1.3. Teoretické zdroje mediace
1.4. Definice, cíl a výsledek mediace
1.5. Účastníci mediace
1.6. Výhody mediace
1.7. Principy mediace
1.7.1. Princip dobrovolnosti
1.7.2. Princip důvěrnosti a důvěry
1.7.3. Princip nestrannosti a neutrality
1.7.4. Princip odpovědnosti
1.7.5. Princip budoucnosti
1.8. Modely, směry a přístupy v mediaci
1.9. Oblasti aplikace mediace v praxi
1.9.1. Mediace v trestním řízení
1.9.2. Mediace v rámci zákona o mediaci
1.9.3. Mediace vykonávaná nezapsaným mediátorem
1.9.4. Rodinná mediace
2. Mediátor - jeho role a profesionalita
2.1. Profese
2.2. Role a úkoly mediátora
2.3. Kvalifikační požadavky na mediátora podle oblasti výkonu mediace
2.3.1. Mediátor Probační a mediační služby ČR
2.3.2. Zapsaný mediátor
2.3.3. Nezapsaný mediátor
3. Formy vzdělávání v mediaci
3.1. Vzdělávací standardy v mediaci v netrestních věcech
3.2. Vzdělávací instituce v mediaci
4. Profesní standardy mediace
5. Etický kodex mediátorů
5.1. Evropský kodex chování pro mediátory
5.2. Etický kodex AMČR
6. Jedinečnost mediace
II. PRAKTICKÁ ČÁST
7. Komparace profese advokáta a mediátora
7.1. Systematická teorie v oblasti advokacie a mediace
7.2. Profesionální autorita advokátů a mediátorů
7.3. Komunitní sankce v oblasti advokacie a mediace
7.4. Etické kodexy advokátů a mediátorů
7.5. Profesní kultura advokátů a mediátorů
7.6. Shrnutí komparace advokacie a mediace
8. Výsledky dotazníkové sondy
Seznam odborné literatury
Balík, S. a kol. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,Česká advokátní komora. , 2009, 272 stran. ISBN: 978-80-7035-427-8
BALÍK, S. Důstojnost advokátního stavu. Bulletin advokacie. 2004, roč. 15, č. 11-12, s. 98- 100. ISSN 1210-6348. S. 98
Baruch Bush, R., A., Folger, J.P. The promise of mediation: the transformative aproach to conflict. Rev. ed. San Francisco 2005
Bednařík, A. Riešenie konfliktov. Príručka pre pedagógov a pracovníkov s mládežou.Bratislava: Centrum prevencie a riešenia konfliktov, 2003.
BLACK, H. C.; NOLAN, J. R.; NOLAN-HALEY, J. M. Blackův právnický slovník: A - I, Volume 1. 6. vydání. Praha: Victoria Publishing, 1993, s. 81.
Brzobohatý, R.Mediace jako andragogická kategorie, Univerzita Palackého v Olomouci ,Filozofická fakulta,2010
BURIÁNEK, J. Sociologie, Praha: Fortuna 2003.1.vyd. ISBN 80-7168-754-5
Casals, M. M. Divorce Mediation in Europe. Electronic Journal of Comparative Law, 2005, Vol 9, Dostupné z: http://www.ejcl.org/92/art92-2.html
CARNAP, R The logical syntax of language. Repr. London: Routledge, 1971. ISBN 978-071-0031-259.
COOLEY,J. Shifting Paradigms: The Unauthorized Practice Of Law Or The Authorized Practice Of ADR, Dispute Resolution Journal, of the American Arbitraiton Association, August-October 2000, Dostupné z http://www.mediate.com//articles/cooley2.cfm
ČERMÁK, Karel: Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěţe advokátů České republiky. Text s komentářem JUDr. Karla Čermáka. 2. vydání. Praha: Česká advokátní komora, 2000. 72 s. S 18.
DOLANSKÁ, R. Úvahy de lege lata, de lege ferenda. 27.11. 2011, (online). Dostupné: http://www.najpravo.sk/clanky/analyza-aktualnej-pravnej-upravy-mediacie.html
DOLEŽALOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, Š.; POTOČKOVÁ, D.; ŠTANDERA, J. et al. Zákon o mediaci: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, 345 s. Beckovy komentáře. ISBN978-807-4004-582.
JANEBOVÁ, R. Otázky k profesionalizaci sociální práce. Práce a sociální politika 2, 2005, č. 4, s. 4, Dostupné na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/3744/PSP_04_05_sm.pdf
Jürgen R.: Jsi moje dítě – "Cochemská praxe" – cesty k lidštějšímu rodinnému právu. Magistrát hlavního města Prahy, 1. vydání. Praha 2010. ISBN 978-80-254-8250-6. (Vydáno v rámci mezinárodní konference Nové Evropské trendy v péči o děti po rozvodu rodičů, Praha 2010.)
Fisher, R., Ury, W., Patton,B. .Jak dosáhnout souhlasu, Zásady úspěšného vyjednávání, Management Press, 2015, ISBN: 9788072612994
Fisher, F. Postavme mosty – jak zvládat konflikty a neshody, Koncepce a strategie, Partners Czech, o.p.s., Praha 2002. 110 stran
GREENWOOD, Ernest. Attributes of a Profession. Social Work. 1957, roč. 3, č. 2, s. 45-55.
HAVLOVÁ, J. Profesní dráha ve 20. století. Úvod do sociologie povolání. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-220-6.
HABERMAS, J., 1984.Vorstudien und Ergänzungen zur teorie des kommunikativen Handelns. In: HUBÍK, S. (ed.), Sociologie vědění. Základní koncepce a paradigmata. Praha: Sociologické nakladatelství. 1999. ISBN 80-858-5058-3.
HARRINGTON, A. a kol. Moderní sociální teorie - Základní témata a myšlenkové proudy, Praha: Portál 2006, ISBN: 80-7367-093-3
Haynes, J M., Základy rodinné mediace. New York: State University of New York Press. New York: Státní univerzita New York Press. 1994. ISBN 0-7914-2035-3. ISBN 0-7914-2035-3.
Hoffman, D. Ten Principles of Mediation Ethics. 18 Alternatives 147 (September 2000), reprinted in Mediation: Approaches and Insights (Juris Publishing 2003) (a summary of basic principles) Dostupné z: http://bostonlawcollaborative.com
Holá, L. Mediace v teorii a praxi. Praha, Grada Publishing,a.s. 2011, ISBN: 978-80-247-3134-6
Holá, L. Mediace. Způsob řešení mezilidských konfliktů. Praha, Grada Publishing,a.s. 2003. ISBN 80-247-0467-6
HOLÁ, L. Role univerzity jako vzdělavatele v mediaci.Bulletin advokacie. 2013, č. 6,s. 45-47. ISSN 1210-6348.
HOLÁ , L.In Kováč, E . Podmínky výkonu mediace v České republice – možnosti a limity. Sborník ke II. ročníku medzinárodní vedecké konferenci OBEC – ŠKOLA – MEDIÁCIA., Asociacia mediátorov Slovenska, 2014, ISBN: 978-80-971616-3-7
HNILICA, R. Mediácia (konsenzuálny prístup k spravodlivosti), In: Justičná revue, 59, 2007, č .6 - 7, s. 866
KODYMOVÁ, P. Etické aspekty mediace v praxi sociální práce, In: Haburajová Ilavská, L., Kodymová, P., Lešková, L,Baková, D., a Vlčko, P.Probácia a mediána jej aplikácia v praxi sociálnej práce, Polsko Lodz: WSP, 2014, ISBN 978-83-925231-3-0
KODYMOVÁ, P., HOLDA, D. Profese a etika sociální práce. Sborník studentských prací. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, 2008, ISBN 978-80-7308-222-2
KOTULAN,P., ROZUM,J.,VŮJTĚCH,J. Studie: Výzkum institutu narovnání, Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1999
KOVACH, K. K., Mediation: Principles and practise. St. Paul. Minn.: West Publishing Co., 1994
KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie, Praha: Portál, 2006,ISBN 80-7367-122-0. ISBN 80-7367-122-0
Krsková, A. Etické desatero začínajúcého advokáta. 1. vydání. Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2008, ISBN: 978-80-8078-185-9
Křivohlavý, J. 2002. Konflikty mezi lidmi . Konflikty Mezi lidmi. Praha: Portál. Praha: Portál. ISBN 80-7178-642-X. 2002, ISBN 80-7178-642-X
Kubicová, J., Jusanová, E., Patera, L. Rodinná mediace je prevencí i řešením rodinných a rozvodových sporů, 2006, Dostupné z: http://resenisporu.cz/publik/uk2006.htm
KUHN, C.Comment, Mandatory Mediation: California Civil Code Section 4607. Law Journal, 1984, vol.33, s.764 - 768
Labáth, V. Individuální styl mediátora in Holá,L. a kol.: Mediace a možnosti využití v praxi, Grada Publishing a.s. 2013, ISBN: 978-80-247-4109-3
LEVY, Ch. S. Social Work Ethics on the Line. New York: Haworth Press, 1993
Ludewig, K.:Systemická terapie , Praha: Grada Publishing a.s. 2011, ISBN:978-80-247-3521-4
Macková, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2001, s. 35,ISBN:80-7179-457-0
MATOUŠEK, O., a kol. Metody a řízení sociální práce. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. ISBN: 9788073675028
MATOUŠEK, O., a kol. Encyklopedie sociální práce, Praha: Portál, 2013, 576 s., ISBN 978-80-262-0366-7
Mills, CH.W. Sociologická imaginace. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 7-9,ISBN: 978-80-86429-93-9
Moore, Ch, The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, 2nd ed., San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996, Dostupné z: http://www.colorado.edu/conflict/peace/moor7538.htm
Nečasová, M. Profesní etika. In Matoušek, O. et al. Metody a řízení sociální práce. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. s. 22.ISBN: 9788073675028
Nový, I. Sociologie pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Grada. 1997, 164 s. ISBN 80-7169-433-9
NOVÝ, I., SURYNEK, A. Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing 2006, vyd.2, ISBN: 80-247-1705-0
ONDRUŠEK,D., LABÁTH, Vl. Tréning? Tréning. Učenie zážitkom, s. 227, Bratislava: PDCS, 2007, ISBN 978-80.969431-45-2
PARSONS, T. Some Problems Confronting Sociology as a Profession, In American Sociological Review , roč. 24, 1959, č. 4, s. 547–56, Dostupné z: http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/5/3.
Parkonson, L. Family Mediation. London: Sweet & Maxwell, 1997
PERGERIN, J. Význam a struktura, OIKOYMENH, 1999, ISBN 80-86005-93-3
Plamínek, J. Mediace: Nejúčinnější lék na konflikty, Praha: Grada Publishing, a.s. 2013 ISBN:978–80–247–5031–6
Radvanová, S. Význam rodinné mediace. Právo a rodina, 2001, č. 6, s. 10–11
Riskin, L,, Keating, J. M., jr. , Arnold, T. Mediace, aneb, Jak řešit konflikty. Praha: Pallata,1996. 126 s. ISBN 80-901710-6-0.
ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 1. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2002, s. 13. ISBN: 978-80-7478-004-2
SANDER, F. E. A.; ROZDEICZER, L. Matching Cases and Dispute Resolution Procedures: Detailed Analysis Leading to a Mediation-Centred Approach. Harvard Negotiation Law Rewiew, 2006, č. 11, s. 31
SCHELLEOVÁ, I. Advokacie. 1. vydání. Zlín : ŽIVA v.o.s., 1994. s. 5-6. ISBN 80-901745-2-3.
SCHELLEOVÁ, I., SCHELLE, K. Právní úprava advokacie (Historie a současnost). Brno: Masarykova univerzita, 1995. 165 s. ISBN 80-210-1074-6.
Smrčková, E. Profesionalizace mediace v kontextu dalšího vzdělávání, diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2014
Šišková, T. Facilitativní mediace, Praha: Portál, 2012, s. 164, ISBN: 978-80-262-0091-8
Válová ,I.Kárné žaloby na advokáty: Nečinnost, kolize, porušení mlčenlivosti i nekolegiální vztahy, ceska-justice.cz, 4.9.2014 (online). Dostupné z : http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=13387
Vrabcová, D: Vzdělávací potřeby mediátorů poskytujících rodinnou mediaci, bakalářská práce, Praha 2012, Filozofická fakulta, Karlova univerzita v Praze
Wiggins, C. B., Lowry, LR. Vyjednávání a vypořádání advokacie. St. Paul: Thomson West. St Paul: Thomson West. ISBN 0-314-14728-4. 1997 ISBN 0-314-14728-4.
WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha: Linde, 2011, s. 665 - 666. ISBN: 978-80-7201-726-3
ZUBALÍK, L. Řešení sporů v rámci mediačního řízení, bakalářská práce, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 2013

PRÁVNÍ PŘEDPISY
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona o mediaci a o změně některých zákonů. Sněmovní tisk č. 426/0 Praha: Poslanecká sněmovna PČR, vydáno 2011
Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 ve znění pozdějších předpisů, In Sbírka zákonů, Česká republika. 1963
Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex),
Ústava České republiky č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992
Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora.
Zákon č. 85 ze dne 13. března 1996, o advokacii, In Sbírka zákonů, Česká republika. 1996
Zákon č. 202 ze dne 2. května 2012 o mediaci, In Sbírka zákonů, Česká republika. 2012
Zákon č. 257 ze dne 14. července 2000 o probační a mediační službě, In Sbírka zákonů, Česká republika. 2000
Zákon č. 359 ze dne 09. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí, In Sbírka zákonů, Česká republika. 1999
Zákon č. 455 ze dne 2. ledna 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), In Sbírka zákonů, Česká republika. 1991
Zákon č. 198 ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), In Sbírka zákonů, Česká republika. 2002
Zákon č. 262 ze dne 21.dubna 2006 zákoník práce In Sbírka zákonů, Česká republika. 2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK