Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazykové prostředky současné francouzštiny v odborné oblasti zdravé výživy.
Název práce v češtině: Jazykové prostředky současné francouzštiny v odborné oblasti zdravé výživy.
Název v anglickém jazyce: Linguistic devices of present french language in the field of healthy diet.
Klíčová slova: francouzština, textová lingvistika, zdravá výživa, zdravý životní styl, kvalita potravin
Klíčová slova anglicky: french language, text linguistic, healthy diet, healthy lifestyle,food quality
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Loucká, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2013
Datum zadání: 11.06.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.07.2013
Datum a čas obhajoby: 24.06.2015 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.část
Funkční stylová oblast odborné francouzštiny, typologické vymezení textů dané odborné oblasti a jazyková charakteristika stylové oblasti odborných textů.

2.část
Rozbor výstavby konkrétních zkoumaných textů a užití jazykových prostředků ve vztahu k typu textu: kritéria výběru vzhledem k zaměření a ke konkrétní komunikativní situaci, komunikativní funkci, komunikativní strategii a diskurzívním postupům; charakteristika morfosyntaktických prostředků; slovní zásoba – terminologie, slovotvorné a pojmenovávací postupy.
Seznam odborné literatury
ADAM,J. M. Types de textes ou les genres de discours? Comment classer les textes qui disent DE et COMMENT FAIRE?, Langages, 141, pp.10-28, mars 2001.
GUILBERT, L. La créativité lexicale, Larousse, 1975.
CHLOUPEK,J. a kol. Stylistika češtiny, SPN, Praha 1991.
JEDLIĆKA – FORMÁNKOVÁ– REJMÁNKOVÁ, Základy české stylistiky, Praha,1970.
LOUCKÁ, H. La communication verbale et le texte, Karolinum – Univerzita Karlova, Praha, 2010.
VIGNER, G. La didactique du français fonctionnel, Hachette, 1980.

PIŤHA, Jan a POLEDNE, Rudolf. Zdravá výživa pro každý den. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK