Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nabývání vlastnického práva k pozemkům
Název práce v češtině: Nabývání vlastnického práva k pozemkům
Název v anglickém jazyce: Acquisition of ownership right to plots
Klíčová slova: pozemek, pozemkové vlastnictví, nabývání vlastnického práva
Klíčová slova anglicky: land, land ownership, acquisition of the right of ownership
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2013
Datum zadání: 08.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.06.2013
Datum a čas obhajoby: 21.06.2021 15:00
Místo konání obhajoby: m. 38
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2021
Oponenti: JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem rigorózní práce je problematika nabývání vlastnického práva k pozemkům. Práce je členěna do čtyř kapitol, které jsou dále členěny do podkapitol. První z nich se zaměřuje na vymezení základních pojmů významných z hlediska tématu práce, a to půda, pozemek, parcela a vlastnické právo. Druhá kapitola se věnuje specifikům vlastnického práva k pozemkům, a to mimo jiné prostřednictvím jeho základních znaků - předmět, obsah a subjekt. Třetí a čtvrtá kapitola tvoří samotné těžiště práce. Třetí kapitola se zabývá převodem vlastnického práva k pozemku, vymezením základních typů smluv o převodu vlastnického práva (kupní, darovací a směnná smlouva), problematikou neplatnosti, zdánlivost a relativní neúčinnosti smlouvy o převodu vlastnického práva k pozemku, odstoupení od smlouvy a jeho důsledků a problematikou přezkumné činnosti v rámci vkladového řízení vedeného katastrálními úřady. Čtvrtá kapitola se věnuje problematice přechodu vlastnického práva k pozemku a vymezuje jednotlivé způsoby nabytí vlastnického práva v kontextu právní úpravy občanského zákoníku z roku 1964 a související judikatury a platné právní úpravy občanského zákoníku. Práce se zaměřuje na dědění, nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci, nabytí vlastnického práva ze zákona, vydržení, nabytí vlastnického práva od neoprávněného, opuštění, přírůstek a přestavek. V souvislosti s jednotlivými způsoby přechodu vlastnického práva k pozemkům práce upozorňuje na sporné otázky vyplývající ze stávající právní úpravy.

Cílem této práce je zhodnotit stávající právní úpravu problematiky nabývání vlastnického práva k pozemkům a upozornit na některé, stále přetrvávající či nově nastolené sporné otázky, jež jsou předmětem odborných diskuzí. To vše s přihlédnutím k právní úpravě platné před přijetím občanského zákoníku tam, kde je to účelné, a k aktuální judikatuře, respektive použitelnosti judikatury přijaté dle občanského zákoníku z roku 1964 na stávající právní úpravu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of this thesis is the problematics of acquisition of the right of ownership of lands. The work is divided into four chapters, which are further divided into subchapters. The first of them focuses on the definition of basic concepts related to the topic of the work, namely land, plot and property rights. The second chapter deals with the specifics of land ownership, among other things through its basic features - subject matter, content and subject. The third and fourth chapters form the very focus of the work. The third chapter deals with the transfer of ownership of land, the definition of basic types of contracts for the transfer of ownership (contract of sale, donation contract and contract of exchange), the problematics of invalidity, putativeness and relative ineffectiveness of the contract on transfer of ownership of land, withdrawal from the contract and its consequences and problematics of review activities within the registration in a Cadastre of Real Estate by cadastral office. The fourth chapter deals with the problematics of the transition of ownership of land and defines the various ways of acquiring ownership in the context of the Civil Code of 1964 and related case law and applicable law of the Civil Code. The work focuses on inheritance, acquisition of ownership by decision of a public authority, acquisition of ownership by law, acquisitive prescription, acquisition of the right of ownership from a non-entitled person, abandonment, accession and property encroachment. In connection with the individual ways of transition of ownership of land, the work draws attention to controversial issues arising from the current legislation.

The aim of this work is to evaluate the current legislation on the acquisition of ownership of land and to draw attention to some, still persistent or newly raised issues that are the subject of professional discussions. All this taking into account the legislation in force before the adoption of the Civil Code, where appropriate, and the current case law, or the applicability of case law adopted under the Civil Code of 1964 to existing legislation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK