Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Irrational Behaviour
Název práce v češtině: Iracionální chování
Název v anglickém jazyce: Irrational Behaviour
Klíčová slova: Iracionalita; náklady příležitosti; averze ke ztrátě; sebekontrola; prokrastinace; kognitivní iluze
Klíčová slova anglicky: Irrationality; opportunity costs; loss aversion; self-control; procrastination; cognitive illusions
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Ing. Ivo Koubek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2013
Datum zadání: 06.06.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Oponenti: Mgr. Jan Kvaček
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Charakteristika tématu:
Moderní mikroekonomické a makroekonomické teorie a modely jsou mimo jiné založeny na předpokladu racionálně se chovajících jedinců. V podstatě to znamená, že vědí, co je pro ně nejlepší, a podle toho se chovají. Tato práce ukáže, že ve skutečnosti to tak nutně být nemusí a že existuje mnoho situací, ve kterých se lidé chovají iracionálně.

Hypotézy:
Tato práce bude probírat, jestli se ekonomičtí agenti chovají iracionálně a jestli existuje široká škála oblastí, které prostor pro iracionalitu vytváří. Nakonec se zaměří na konkrétní příklady iracionality, které jsou v některých případech těžké překonat.

Metodologie:
Budou vysvětleny základní pojmy a teorie související s daným tématem. Poté budou představeny příklady iracionálního chování a analyzovány problémy s nimi spojené.

Základní literatura:
• ARIELY, D. & JONES, S. 2008. Predictably irrational. HarperCollins New York.
• ARIELY, D. & JONES, S. 2010. The upside of irrationality: the unexpected benefits of defying logic at work and at home, volume 159. Harper New York, NY.
• KAHNEMAN, D. & TVERSKY, A. 1979. Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica: Journal of the Econometric Society pp. 263--291.
• POHL, R. 2004. Cognitive illusions: A handbook on fallacies and biases in thinking, judgement and memory. Psychology Press.
• TVERSKY, A. & KAHNEMAN, D. 1991. Loss aversion in riskless choice: A reference-dependent model. The Quarterly Journal of Economics 106(4):1039--1061.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Topic characteristics:
Modern microeconomic and macroeconomic theories and models are based, among others, on the assumption of rationally behaving individuals. It basically means that they know what is the best for them and behave accordingly to it. This thesis will demonstrate that, in reality, it does not have to necessarily be so and that there are many situations when people behave irrationally.

Hypotheses:
This thesis will discuss if economic agents behave irrationally, and if there is a wide range of domains which create space for irrationality. Finally, it will focus on concrete examples of irrationality which are, in some cases, difficult to overcome.

Methodology:
Fundamental terms and theory connected to given topic will be explained. Afterwards, examples of irrational behaviour will be introduced, and problems connected to the particular behaviour analysed.

Core bibliography:
• ARIELY, D. & JONES, S. 2008. Predictably irrational. HarperCollins New York.
• ARIELY, D. & JONES, S. 2010. The upside of irrationality: the unexpected benefits of defying logic at work and at home, volume 159. Harper New York, NY.
• KAHNEMAN, D. & TVERSKY, A. 1979. Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica: Journal of the Econometric Society pp. 263--291.
• POHL, R. 2004. Cognitive illusions: A handbook on fallacies and biases in thinking, judgement and memory. Psychology Press.
• TVERSKY, A. & KAHNEMAN, D. 1991. Loss aversion in riskless choice: A reference-dependent model. The Quarterly Journal of Economics 106(4):1039--1061.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK