Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Atypické zobrazování Nejsvětější Trojice na území Regni Hungariae ve středověku
Název práce v češtině: Atypické zobrazování Nejsvětější Trojice na území Regni Hungariae ve středověku
Název v anglickém jazyce: An atypical mediaeval imaging of the Holy Trinity in Regni Hungariae in the Middle Ages
Klíčová slova: středověk, Nejsvětější Trojice, trinitologie, nástěnná malba, Horní Uhersko
Klíčová slova anglicky: Middle Ages, Holy Trinity, trinitology, wall painting, Upper Hungary
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2013
Datum zadání: 05.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:16.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Oponenti: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod.
2. Stručný úvod do trinitární teologie (ustálení trinitárního dogmatu v prvních 4. staletích křesťanské éry, trojiční téma v literárních pramenech středověkých autorů a ve scholastické teologii).
3. Základní trojiční symboly, ikonografické typy netradičního obrazu sv. Trojice (Trojice vs Trojhlavý ďábel).
4. Žehra, Ochtiná, Rákoš (porovnání typů, formální analýza, analogie…).
6. Závěr.
Seznam odborné literatury
BELTING Hans: Bild und Kult: Die Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München 1990
BRAUNFELS Wolfgang: Die Heilige Dreifaltigkeit, Düsseldorf 1954
POSPÍŠIL Ctirad Václav: Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie, Praha 2007
LÁNGI József/ JÉKELY Zsombor: Falfestészeti emlékek a középkori Magyarország északkeleti megyéiből, Budapest 2009
KUČERA Zdeněk: Trojiční teologie: Základ teologie ve zjevení, Brno 2002
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá zvláštním typem zobrazení Nejsvětější Trojice. Středověcí umělci byli postaveni před nelehký úkol ztvárnit trojjediného Boha (tři různé osoby jedné podstaty) v obrazu tak, aby bylo naplněno trinitární dogma.
S tímto těžkým úkolem se vyrovnávali různě. V první části se práce zabývá vývojem, ustálením až po konečné přijetí tzv. „Nicejsko-konstantinopolského vyznání víry“. Zároveň je jakýmsi úvodem do problematiky tohoto křesťanského mystéria.
Druhá část už je zaměřená vývoj jednotlivých ikonografických typů, známé analogie, trojiční symboliku aj. Na území dnešního Slovenska se nachází toto vyobrazení ve třech lokalitách (Žehra, Ochtinná, Rákoš), které budou představeny ve čtvrté kapitole. Zvláštní pozornost je navíc věnována unikátnímu vyobrazení rákošské Trojice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with an atypical depicting variant of the Holy Trinity. Mediaeval authors had to face up a serious problem, how to depict the triune God (three different persons, but only one essence/ substance) in a work of art so that it will be an expression of the doctrine of the Trinity.
They put up with this challenge in different ways. In the first part, the thesis describes the development, stabilizing and final acceptance of the Nicene-Constantinopolitan Creed. At the same time this part bring some of introduction to this Christian mystery.
The second part focus on the development of particular iconographic types, famous analogies, trinity symbols, etc. Fourth chapter is dedicated to concrete three locations in Upper Hungary area (Žehra, Ochtiná, Rákoš), where we encounter atypical three-headed iconographical types.
Special attention is given to the (absolutely) unique depiction of the Holy Trinity in Rákoš.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK