Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Altruistické chování a jeho souvislost s ekonomickým klimatem
Název práce v češtině: Altruistické chování a jeho souvislost s ekonomickým klimatem
Název v anglickém jazyce: Altruistic behavior and its connection with economic climate
Klíčová slova: Altruismus, motivace, racionalita, donátorství, kooperace, CSR
Klíčová slova anglicky: Altruism, motivation, rationality, donorship, cooperation, CSR
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Řešitel: Mgr. Jan Šarapatka - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.06.2013
Datum zadání: 10.06.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: ies
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Oponenti: PhDr. Mgr. Martina Jašová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Altruistické chování a jeho souvislost s ekonomickým klimatem, donátorství: motivace a racionalita
Seznam odborné literatury
Etzioni A. : The Moral Dimension. Toward a New Economics, The Free Press, New York (1988)
Etzioni, A.: Morální dimenze ekonomiky. Praha, Viktoria Publishing 1995
Hirschman A.O. : Exit, Voice and Loyalty, Harvard University Press, Cambridge 1970
Hlaváček J., Hlaváček J. - Hlaváček M.: Cruel Altruism. Prague Economic Papers 2005, 14, č. 4, s. 363-371.
Hlaváček J. a kol., Mikroekonomie sounáležitosti (Microeconomics of co-existence), Karolinum, Praha 1999
Klusoň V.: Instituce a odpovědnost: K filosofii ekonomické vědy. Karolinum,
ISBN 80-246-722-0, 2004
Mlčoch L.: Ekonomie důvěry a společného dobra. Praha, Karolinum 2006
Smith A. : Theory of Moral Sentiments, New Rochelle, Arlington House, New York (1969) (first published by Henry G. Bohn in London 1759)
Wilson E.O.: On Human Nature. Harvard University Press, Cambridge 1978
Předběžná náplň práce
Altruistické chování a jeho souvislost s ekonomickým klimatem, donátorství.
Tato práce se zabývá otázkou altruistického chování v oblastech, jako jsou státní altruismus, altruismus firmy nebo jedince. Zkoumá racionalitu tohoto chování, efektivitu ekonomických systémů, kde se vyskytuje, a další zajímavé rysy altruismu a s ním spojeného donátorství.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Altruistic behavior and its causal link with economic climate, donorship.
This thesis tries to answer questions about altruistic behavior in different fields such as government altruism, altruism of a firm or an individual. It explores rationality of this behavior, efficiency of economic systems where it appears and other interesting features of altruism and with it connected donatorship.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK