Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Název práce v češtině: Analýza systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Název v anglickém jazyce: Analysis of system of further education for teachers
Klíčová slova: další vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagogický pracovník, MŠMT, systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávací cyklus
Klíčová slova anglicky: further education of teachers, teacher, Ministry of Education, system of further education of teachers, education cycle
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2013
Datum zadání: 03.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.10.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:23.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je popsat teoretické koncepce systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a na základě tohoto popisu analyzovat systém dalšího vzdělávání pedagogů v konkrétní škole. Na začátku práce vymezím základní terminologii, která bude v práci dále používána. Dále se budu – s využitím prostudovaných pramenů – věnovat teoretickým koncepcím systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a popíši jejich základní východiska. V empirické části práce analyzuji na základě předchozího šetření systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v konkrétní základní škole. Na konci práce porovnám výsledky této analýzy s obecnými východisky systému dalšího vzdělávání pedagogů a formuluji návrhy na změny systému DVPP v konkrétní škole.
1 Teorie a vývoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
2 Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
3 Empirické šetření
3.1 Analýza systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
3.2 Komparace systému dalšího vzdělávání pedagogů v konkrétní škole s obecnými východisky systému dalšího vzdělávání pedagogů
4 Návrhy na změnu systému v konkrétní škole
Seznam odborné literatury
Aktuální koncepty a možnosti dalšího vzdělávání učitelů - interdisciplinární přístupy. Vyd. 1. Editor Tomáš Kasper. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011, 102 s. ISBN 978-80-7372-734-5.

KOHNOVÁ, Jana. Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj: sborník z konference k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004, 181 s. ISBN 80-729-0148-6.
KOHNOVÁ, Jana, MACHÁČKOVÁ, Iva. Další profesní vzdělávání učitelů a jeho perspektivy: sborník z konference k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-807-2903-030.

LAZAROVÁ, Bohumíra. Cesty dalšího vzdělávání učitelů. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2006, 230 s. ISBN 80-731-5114-6.

STARÝ, Karel. Profesní rozvoj učitelů: podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2012, 188 s. ISBN 978-802-4620-879.

VALIŠOVÁ, Alena, KASÍKOVÁ, Hana. Pedagogika pro učitele. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 402 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-4717-340.

DASH, Muralidhar. School management. Atlantic Publishers & Distributors (P) Ltd., 2008. 184 s. ISBN 978-8126909063.

DAY, Christopher. Developing teachers: the challenges of lifelong learning. Philadelphia, PA: Falmer Press, 1999, xii, 249 p. ISBN 07-507-0747-X.

SHIU, Ling-po. Developing teachers and developing schools in changing contexts. Hong Kong: China University Press, 2008. ISBN 978-962-9963-774.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK