Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika školní zralosti a její diagnostika
Název práce v češtině: Problematika školní zralosti a její diagnostika
Název v anglickém jazyce: The Issue of School Readiness and its Diagnosis
Klíčová slova: školní zralost, odklad školní docházky, diagnostika, dítě v předškolním věku, příčina odkladu školní docházky, metody a nástroje diagnostiky
Klíčová slova anglicky: school readiness, suspension of school attendance, diagnostics, child of preschool age, cause delay school attendance, methods and diagnostic tools
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2013
Datum zadání: 03.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.07.2013
Datum a čas obhajoby: 28.05.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:07.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování


Cílem bakalářské práce na téma „Problematika školní zralosti a její diagnostika“ je teoretické vymezení školní zralosti, metod a nástrojů její diagnostiky a jejich využití v praxi. Práce se skládá z teoretické a empirické části.
Teoretická část se zabývá vymezením vývojového období dítěte od tří do sedmi let (tedy předškolního období) a vymezením pojmu školní zralosti a její diagnostiky. Dále se zabývá souvisejícím pojmem, odkladem školní docházky, a jeho nejčastějšími příčinami. V neposlední řadě vymezuje jeho legislativní zakotvení.
Empirická část se zabývá samotnou diagnostikou v mateřských školách a pedagogicko-psychologických poradnách. Speciálními nástroji a metodami diagnostiky všech složek školní zralosti a také porovnání teoretických poznatků se samotnou praxí.
Seznam odborné literatury


BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Školní zralost: co by mělo umět dítě před vstupem do školy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, iii, 100 s. ISBN 978-80-251-2569-4.
BUDÍKOVÁ, Jaroslava, Pavla KUNCOVÁ a Patricie KRUŠINOVÁ. Je vaše dítě připraveno do první třídy?: [co potřebuje budoucí prvňáček umět a znát]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004, 157 s. ISBN 80-7226-637-3.
DOLL, E. Vinelandská škála sociální zralosti. 1. vyd. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, 1973, 79 s.
FRANCLOVÁ, Marta. Zahájení školní docházky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 169 s. ISBN 978-80-247-4463-6.
LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006, 368 s. ISBN 80-247-1284-9.
Měření vědomostí a dovedností: nová koncepce hodnocení žáků. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999, 76 s. ISBN 80-211-0333-7.
SVOBODA, Mojmír, Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009, 791 s. ISBN 978-80-7367-566-0.
VÁGNEROVÁ, Marie a Jarmila KLÉGROVÁ. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, 538 s. ISBN 978-80-246-1538-7.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012, 531 s. ISBN 978-80-246-2153-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK