Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poskytování zdravotní péče bez souhlasu v intenzivní péče
Název práce v češtině: Poskytování zdravotní péče bez souhlasu v intenzivní péče
Název v anglickém jazyce: Provision of health care without informed consent
Klíčová slova: informovaný souhlas, intenzivní péče, péče bez informovaného souhlasu, detenční řízení, etika
Klíčová slova anglicky: informed consent, intensive care, care without informed consent, detention process, ethics
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Prošková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.09.2014
Datum zadání: 25.10.2014
Datum a čas obhajoby: 27.01.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: PhDr. Jana Hocková, MPH, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Obsah závěrečné práce má odpovídat nárokům kladeným na odborný text. Práce je teoreticko-praktického charakteru; důraz práce bude kladen na výzkumnou část. Styl musí být odborný, věcný, stručný a používající přesně definované pojmy, bez gramatických a stylistických chyb. Struktura závěrečné práce odpovídá v podstatě struktuře původního článku.Vypracování práce se řídí Pokyny pro vypracování diplomové práce ÚTPO, Opatřením děkana č. 10/2008 a Pokyny pro napsání práce na závěr bakalářských, magisterských nebo doktorských studií k získání titulu Bc., Mgr. nebo PhD. na 1. lékařské fakultě UK v Praze.
Obecným cílem práce je analyzovat situace, kdy je v intenzivní péči poskytována zdravotní péče bez souhlasu pacienta, a zda je faktický stav v souladu s právem a etikou.
Seznam odborné literatury
1. ŠUSTEK P. , HOLČAPEK, T. : Informovaný souhlas: teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví. 1. vydání. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-268-6

2. HAŠKOVCOVÁ, H. Informovaný souhlas: Proč a jak? 1.vydání. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-497-3

3. HOLČAPEK, Tomáš a Petr ŠUSTEK. Teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví: sborník z konference. Praha: Blanka Havlíčková, 2006, ISBN 80-85903-17-2.

4. TĚŠINOVÁ J., ŽĎÁREK R. a POLICAR R.. Medicínské právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-050-8.

5. Beauchamp, T., & Childress, J. (2009). Principles of biomedical ethics. (9.) New York: Oxford University Press, Oxford.

6.Šimek, J. (2015). Lékařská etika. Praha: Grada.

7. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

8. Zákon č. 96/2001 Sb. m. s., Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně)

9. Zákon č.372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
Předběžná náplň práce
Úvod do problematiky :
Moderní pojetí medicíny je tvořeno narozdíl od tradičního paternalistického modelu rovnocenným vztahem lékaře, zdravotní sestry a pacienta. Tento současný trend ve zdravotní péči zahrnuje partnerský přístup lékaře a sestry k pacientovi a aktivní postoj pacienta ke svému zdraví. Základem pro vznik tohoto kooperující vztahu je pacient plně informovaný o svém zdravotním stavu, eventuelně informovaný v rozsahu, jež sám vyžaduje, s možností výběru typu péče a zároveň právem jejího plného odmítnutí (mimo výjimky definované legislativou).
Informace o typu zdravotní péče, lékařském zákroku, nutném vyšetření, jiných možných alternativách, o nežádoucích účincích léčby jsou zpracovány v právní úpravě v podobě informovaného souhlasu. Informovaný souhlas splňuje nejen roli ochrany pacienta před neuvědomělou a nežádoucí zdravotní péčí, ale i defenzivu zdravotnickému personálu.
Péči bez souhlasu pacienta lze charakterizovat jako složitou oblast poskytování zdravotní péče, která je nelehká z právního aspektu, ale také z hlediska etiky, neboť zde dochází ke konfrontaci etických hodnot. Péči je možné poskytnout, až na výjimečné situace, kdy zákon připouští poskytnutí péče bez souhlasu, pouze na základě udělení souhlasu (§ 28 odst. 1 zákona o zdravotních službách a podmínkách jeho poskytování
Význam tématu:
V intenzivní péči se často setkáváme se situacemi, kdy je nutné a zákonem dané poskytnout zdravotní péči pacientovi bez informovaného souhlasu pacienta. Mezi důvody patří jeho zhoršený zdravotní stav, bezprostřední ohrožení na životě či přímé ohrožení okolí pacientem z epidemiologické či psychiatrické příčiny. V případech, kdy musíme poskytnout péči pacientovi bez jeho souhlasu, bychom neměli opomíjet právní a etickou stránku a konkrétní situaci analyzovat a správně se rozhodnout o dalším postupu.

Výzkumné otázky:
Je péče bez souhlasu pacienta poskytována v souladu se současnou právní úpravou ČR?
Kdy je péče bez souhlasu etická a kdy ne? Které situace jsou eticky obtížné?
Je žádoucí provést úpravy právních dokumentů, které budou více vyhovovat požadavkům pacienta a zdravotnického personálu?
Metodologie:
V diplomové práci se budu věnovat problematice poskytování zdravotní péče bez souhlasu pacienta v intenzivní péči, jež považuji v době defenzivní medicíny za aktuální a přínosnou.
V teoretické části vytvořím souhrn relevantních poznatků o informovaném souhlasu z hlediska jeho vývoje, forem, právní úpravy, náhledu etiky. Zmapuji situace, při kterých dochází k poskytnutí péče bez informovaného souhlasu pacienta. V empirické části provedu výzkumné šetření. Oslovím vybraná klinická pracoviště pražských nemocnic a jejich jednotky intenzivní péče (akutní lůžka), kde zpracuji kvalitativní výzkum, eventuelně doplněný o výzkum kvantitativní. Zaměřím se na konkrétní případy pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče (akutních lůžkách), u kterých je poskytována péče bez informovaného souhlasu pacienta. Jednotlivé případy analyzuji a zhodnotím je z hlediska současné legislativy a etiky.

Předpokládaná implementace:
Na základě zjištěných dat a jejich analýzy bude provedena komparace faktického stavu poskytování péče bez informovaného stavu s právními předpisy a požadavky etiky. Dle výsledků výzkumu bude případně vytvořen návrh změny současné právní úpravy týkající se informovaného souhlasu a poskytování péče bez souhlasu pacienta včetně dříve vyslovených přání. Přínosem práce by také mohl být ucelený přehled informací pro pacienty a zdravotnický personál.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Anotace (aj):
Certain modern concept of medicine is really different instead of traditional paternal model. Relationship among the doctor, nurse and patient is equal nowadays. Medical care consists partnership access of doctor and nurse and active patient´s attitude towards his health. The basis for formation this relation is fully informed patient about his health condition or informed in extent he demands. Patient can also decide type of healthcare and completely refuse care (except special situations define by law). Details about type of health care, operations, examinations, alternatives and side effects of care is proccesed in informed consent.Informed consent makes role of legal protection against inconvenient and unfit care and protection for medical staff too.
In intensive care there are a lot of moments when it´s neccesary provide health care without informed consent. The reasons are worse health condition, unconscious, immediate threat to life, epidemiological and psychiatric danger.In case when medical staff have to provide health care without informed consent they should think of legal and ethical correctness and every special situation analyse and make good decision for other process.
In theoretical part I create summary of knowledges about informed consent, its development, kinds, legislation and ethical opinion. I map the situation involving the provision of care without patient´s consent. In practical part I perform research via qualitative survey in chosen intensive care units of prague´s hospitals. I deal with special cases and concrete patients when is providing health care without patient´s informed consent. I analyze and evaluate facts with legislation and ethics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK