Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dobrovolnictví a subjektivní životní spokojenost
Název práce v češtině: Dobrovolnictví a subjektivní životní spokojenost
Název v anglickém jazyce: Volunteering and Life Satisfaction
Klíčová slova: formální dobrovolnictví, subjektivní životní spokojenost, kvantitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: Volunteering, Subjective life satisfaction, Quantitative research
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.06.2013
Datum zadání: 01.06.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Eliška Pincová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce je zaměřena na vztah mezi dobrovolnictvím a subjektivní životní spokojeností jedince. Jedná se o sekundární analýzu dat celonárodního výzkumu, jehož výstupem je publikace Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na zač. 21. století. Tato bakalářská práce vychází ze zahraničních studií, které dokládají pozitivní vztah mezi dobrovolnictvím a životní spokojeností. Cílem práce je s využitím kvantitativních výzkumných metod ověřit tento vztah v českém prostředí. Práce se také zabývá faktory, které mohou vysvětlit kauzalitu mezi dobrovolnictvím a životní spokojeností.
Seznam odborné literatury
FRIČ, Pavol a kol. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století. Praha: Agnes, 2010. 263 s.ISBN 978-80-903696-8-9.

FREY, Bruno S. et al. Happiness: a revolution in economics . Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008.

POST, Stephen G . Altuism, Happiness, and Health: It's Good to Be Good. International Journal of Behavioral Medicine. Lawrence Erbaum Associates, Inc., 2005, s. 66-77. Vol. 12, No. 2.

MEIER, STEPHAN a ALOIS STUTZER. Is Volunteering Rewarding in Itself?. Economica. 2007-09-24, vol. 0, issue 0, 070924100058002-??? [cit. 2013-05-27]. DOI: 10.1111/j.1468-0335.2007.00597.x.

ILO. 2011. Manual on the measurement of volunteer work. Dostupné na: http://ccss.jhu.edu/wpcontent/uploads/downloads/2011/09/ILO_Manual_FINAL_8.29.2011.pdf

MUSICK, Marc A. Volunteers: a social profile. Bloomington: Indiana University Press, 2008.

HEŘMANOVÁ, Eva. Koncepty, teorie a měření kvality života. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 239 s. Studijní texty; sv. 54. ISBN 978-80-7419-106-0.

FIELD, Andy P. Discovering statistics using SPSS: (and sex, drugs and rock 'n' roll). 3rd ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2009, xxxii, 821 s. ISBN 9781847879066.

HAMPLOVÁ, Dana. Životní spokojenost: rodina, práce a další faktory. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004, 43 s. ISBN 807330063x.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK