Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rituálna liečba u Navahov
Název práce v jazyce práce (slovenština): Rituálna liečba u Navahov
Název práce v češtině: Rituální léčba u Navahů
Název v anglickém jazyce: Navajo Ritual Healing
Klíčová slova: rituální léčba, Navahové, Native American Church, Mary Douglas, kosmologie, společnost, kolonialismus
Klíčová slova anglicky: ritual healing, Navajos, Native American Church, Mary Douglas, cosmology, society, colonialism
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2013
Datum zadání: 30.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2013
Datum a čas obhajoby: 13.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování

Navažské prostredie je z hľadiska liečby veľmi pluralitné a v súčasnosti tam pôsobia štyri hlavné medicínske tradície: tradičná rituálna liečba, peyotizmus Native American Church, liečenie navažských kresťanov a západná biomedicína. Vzhľadom na to, že rituálna liečba je dominantný motív navažského náboženstva a tak tvorí veľmi rozsiahlu oblasť, sa pokúsim v práci smerovať od konkrétneho k všeobecnému a sústrediť sa predovšetkým na prvé dve liečebné tradície a na analýzy ich centrálnych rituálov, ceremónie Blessingway tradičného navažského náboženstva a peyotového „stretnutia“ Native American Church.
Rád by som načrtol dva smery interpretácie, a to „emický“, kde by som sa pokúsil vyložiť rituály a liečebné tradície podľa pravidiel vnútornej logiky navažskej kozmologickej perspektívy, a „etický“, kde by som chcel na jednej strane ilustrovať „účinnosť symbolov“ a vystihnúť mechanizmy, vďaka ktorým môžu rituály liečiť v silnom zmysle slova, a na strane druhej vztiahnuť jednotlivé liečebné tradície k sociálnej skúsenosti jednotlivcov skrz optiku Mary Douglas a jej modelu skupiny a siete z knihy Natural symbols (1970), ilustrovať korelácie medzi spoločenskou a symbolickou štruktúrou a tak ukázať spôsoby, akým kozmologická symbolika liečebných rituálov môže vtisknúť sociálnej skúsenosti jednotlivca zmysel a tým ju transformovať. Ťažisko práce bude ležať práve v poslednej načrtnutej interpretačnej línií.
Seznam odborné literatury


Aberle, David F. Navaho and Ute Peyotism: a Chronological and Distributional Study. University of Colorado Studies no. 6. Boulder, Colo: University of Colorado Press, 1957.
Aberle, David F. The Peyote Religion Among the Navaho. Chicago: Aldine Pub. Co. 1966.
Calabrese, Joseph D. A Different Medicine: Postcolonial Healing in the Native American Church. New York: Oxford University Press, 2013.
Davies, Wade. Healing Ways: Navajo Health Care in the Twentieth Century. 1st ed. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2001.
Douglas, Mary. Natural Symbols: Explorations in Cosmology.London – New York: Routledge, 2003 (1970).
Lévi-Strauss, Claude. Strukturální antropologie, př. J. Vacek, Praha: Argo, 2006.
Reichard, Gladys A. Navaho Religion, a Study of Symbolism. New York: Pantheon Books, 1950.
Turner, Victor. “A Ndembu Doctor in Practice”. The Forests of Symbols, Ithaca - London: Cornell University Press, 1967
Witherspoon, Gary. Language and Art in the Navajo Universe. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1977.
Witherspoon, Gary. Navajo Kinship and Marriage. Chicago: University of Chicago Press, 1975.
Wyman, Leland Clifton. Blessingway. Tucson: University of Arizona Press, 1970.

Begay, David H., and Nancy C. Maryboy. “The Whole Universe Is My Cathedral: A Contemporary Navajo Spiritual Synthesis.” Medical Anthropology Quarterly 14, no. 4 (December 1, 2000): 498–520.
Csordas, Thomas J. “The Navajo Healing Project.” Medical Anthropology Quarterly 14, no. 4 (December 1, 2000): 463–475.
Dow, James. “Universal Aspects of Symbolic Healing: A Theoretical Synthesis.” American Anthropologist 88 (1986): 56-69
Garrity, John F. “Jesus, Peyote, and the Holy People: Alcohol Abuse and the Ethos of Power in Navajo Healing.” Medical Anthropology Quarterly 14, no. 4 (December 1, 2000): 521–542.
Laderman, Carol. “The Ambiguity of Symbols in the Structure of Healing.” Social Science and Medicine 24 (1987): 293-301
Lamphere, Louise. “Comments on the Navajo Healing Project.” Medical Anthropology Quarterly 14, no. 4 (December 1, 2000): 598–602.
Lewton, Elizabeth L., and Victoria Bydone. “Identity and Healing in Three Navajo Religious Traditions: Sa̧’ah Naagháí Bik’eh Hózhó̧.” Medical Anthropology Quarterly 14, no. 4 (December 1, 2000): 476–497.
Milne, Derek, and Wilson Howard. “Rethinking the Role of Diagnosis in Navajo Religious Healing.” Medical Anthropology Quarterly 14, no. 4 (December 1, 2000): 543–570.
Storck, Michael, Thomas J. Csordas, and Milton Strauss. “Depressive Illness and Navajo Healing.” Medical Anthropology Quarterly 14, no. 4 (December 1, 2000): 571–597.
Waldram, James B. "The Efficacy of Traditional Medicine: Current Theoretical and Methodological Issues.” Medical Anthropology Quarterly 14, no. 4 (December 1, 2000): 603-625
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK