Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Korejština v internetové komunikaci
Název práce v češtině: Korejština v internetové komunikaci
Název v anglickém jazyce: Korean in internet communication
Klíčová slova: korejština současná, sociolingvistika, internet, komunikace, sociolekt, jazyková norma, slang
Klíčová slova anglicky: contemporary Korean, sociolinguistics, internet, communication, sociolect, language norm, slang
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2013
Datum zadání: 31.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.06.2013
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitelka nejprve popíše historii formování jazyka internetové komunikace v Jižní Koreji a pokusí se jej vymezit jako stylisticky svébytnou formu a specifický sociolekt současné korejštiny. V další části se jej pokusí analyzovat a popsat jeho jednotlivé stránky - ortografické zvláštnosti, inventář gramatických prostředků, odchylky od standardního jazyka atd. Dále bude sledovat šíření této jazykové variety do jazyka médií, pronikání do běžné mluvy a dopady na formování mezigenerační komunikační bariéry. Závěrem práce bude stručné zhodnoceí sledovaného jevu v kontextu případných opatření z oblasti oficiální jazykové politiky Korejské republiky. Teoretický rámec bude tvořit obecnější sociolingvistický model jazyka a jeho stylového rozvrstvení, předmětem analýzy bude zejména přímo internetová komunikace (mailová korespondence, obsah chattingu atd.) včetně využití uspořádaných zdrojů ze souvisejících studií a monografií.
Seznam odborné literatury
국립국어원 (2007) - 사전에 없는 말 신조어, 미시간 대학교, 태학사이정복 (2006). 인터넷 통신 언어와 청소년 언어문화. 서울 , 한국문화사
이정복 (2009). 인터넷 통신 언어의 확산과 한국어 연구의 확대. 서울, 소통
Čechová, M (a kol.) (2008): Současná stylistika. Praha, Nakladatelství Lidové noviny
Milroy, L., Gordon, M. (2012): Sociolingvistika - metody a interpretace. Praha, Karolinum
Nebeská, I. (2003): Jazyk, norma, spisovnost. Praha, Karolinum
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK