Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neznámý pramen v archivu Pražské konzervatoře. Komorní hudba v domě Františka Švestky (1842-1864)
Název práce v češtině: Neznámý pramen v archivu Pražské konzervatoře. Komorní hudba v domě Františka Švestky (1842-1864)
Název v anglickém jazyce: An Unknown Source in the Archive of the Prague Conservatory. Chamber Music in František Švestka´s House (1842‒1864)
Klíčová slova: 19. století, Praha, komorní hudba, hudební spolky, amatérští hudebníci, František Švestka, Moritz Mildner, hudba v salonech, programy koncertů, časopis Bohemia
Klíčová slova anglicky: 19th century, Prague, chamber music, music societies, non-professional musicians, František Švestka, Moritz Mildner, music in salons, concert programmes, the Bohemia journal
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marta Ottlová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2013
Datum zadání: 04.06.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.06.2013
Datum a čas obhajoby: 02.02.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem zadané diplomové práce je interpretovat soupis repertoáru komorních koncertů z let 1843 - 1864, který je uložen v Knihovně Pražské konzervatoře. Diplomantka na základě tohoto dokumentu sepíše programy koncertů konaných od 40. do začátku 60. let 19. století. Srovnáním získaného repertoáru s dalšími prameny se pokusí zjistit, v jakém prostředí a pro jaké publikum se koncerty konaly a ověří souvislost osobnosti Mořice Mildnera s jejich konáním. Kromě informací příslušné literatury při tom budou brány v úvahu také zmínky v dobovém tisku i další prameny dochované v Knihovně Pražské konzervatoře, zejména programy školních koncertů a inventáře hudebnin smyčcového oddělení konzervatoře.
Seznam odborné literatury
Krummacher, Friedhelm: Das Streichquartett. Handbuch der musikalischen Gattungen, Laaber 2001- 2003
Lorenzová, Helena, ed. - Petrasová, Taťána, ed.: Salony v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 12.-14. března 1998. 1. vyd. Praha 1999
Branberger, Jan: Konservatoř hudby v Praze: pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu. Praha 1911
Freemanová, Michaela: The Prague conservatoire in the context of nineteenth–century Bohemia, in: Musical Education in Europe (1770–1914). Compositional, Institutional and Political Challenges, Volume 2. Ed. by Michael Fend and Michel Noiray, Berlin 2005
Černý, Jaromír et al.: Hudba v českých dějinách: od středověku do nové doby. 1. vyd. Praha 1983
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK