Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reflexe psaní v Hančových Sešitech
Název práce v češtině: Reflexe psaní v Hančových Sešitech
Název v anglickém jazyce: The Reflection of Writing in Sešity by Jan Hanč
Klíčová slova: Jan Hanč, psaní, Sešity, spisovatel
Klíčová slova anglicky: Jan Hanč, writing, Sešity, writer
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2013
Datum zadání: 27.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování


Bakalářská práce se zaměří na analýzu autorových textů tematizujících vlastní psaní v zápiscích, jež v Hančových Událostech tvoří oddíl Sešity. Představí Jana Hanče jako písaře, zapisovatele, „zmaristu“
či hledače osobního rytmu a formy. Práce si klade za cíl postihnout a na konkrétních příkladech doložit, jak je v díle portrétován spisovatel a jeho řemeslo.
Seznam odborné literatury


Cieslar, Jiří: Český deník a Události Jana Hanče, in J. C.: Hlas deníku, Praha, Torst 2002, s. 283–300.
Grebeníčková, Růžena: Události, in Kritická Příloha Revolver Revue 2, 1996, č. 4, s. 52–57.
Grossman, Jan: Nová česká lyrika, in J. G.: Analýzy, Praha, Československý spisovatel 1991, s. 53–62.
Lopatka, Jan: Deníkové dílo Jana Hanče, in J. L.: Předpoklady tvorby, Praha, Triáda – Plus 2010, s. 86–96.
Papoušek, Vladimír: Existencialisté. Existenciální fenomény v české próze dvacátého století, Praha, Torst 2004.
Urbánek, Zdeněk: Poznámky o Janu Hančovi a „literatuře druhé možnosti“, in Jan Hanč: Události, Praha, Torst 1995, s. 341–353.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK