Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza rozvojových programů pro studenty a absolventy škol
Název práce v češtině: Analýza rozvojových programů pro studenty a absolventy škol
Název v anglickém jazyce: Analysis of development programs for students and graduates
Klíčová slova: talent management, rozvojový program, trainee program, student, absolvent
Klíčová slova anglicky: talent management, development program, trainee program, student, graduate
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2013
Datum zadání: 27.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2013
Datum a čas obhajoby: 24.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Jan Gruber, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své bakalářské práci se zaměřím na oblast rozvojových programů pro studenty a absolventy ve vybraných organizacích. Na začátku vymezím terminologii vzdělávání v organizaci, která bude v práci použita. Následně se budu věnovat zařazení rozvojových programů do systému vzdělávání v organizaci. V další kapitole popíši aktuální situaci v oblasti uplatnitelnosti studentů a absolventů na trhu práce a spolupráci organizací se školami. Empirická část mé bakalářské práce je zaměřena na deskripci programů pro studenty a absolventy ve vybraných společnostech a jejich následnou analýzu. Vyústěním empirické části bude nalezení společných znaků a trendů těchto programů, které z analýzy vyplynou.
Cílem mé bakalářské práce je popsat fungování rozvojových programů pro studenty a absolventy v organizacích, nalézt společné znaky těchto programů a popsat aktuální trendy v této oblasti.
Osnova:
1 Obecná terminologie vzdělávání v organizaci
2 Zařazení rozvojových programů pro studenty a absolventy do systému vzdělávání v organizaci
3 Uplatnitelnost studentů a absolventů v organizacích, spolupráce organizací a škol
4 Popis organizací, které poskytly údaje o svých rozvojových programech
5 Analýza poskytnutých dat – rozvojové programy pro studenty
6 Analýza poskytnutých dat – rozvojové programy pro absolventy
7 Popis trendů a společných znaků rozvojových programů pro studenty a absolventy
Seznam odborné literatury
ARMSTRONG, Michael. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. 11th ed. London: Kogan Page, 2009. 1088 s. ISBN 978-07-494-5738-9.
BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 204 s. ISBN 978-80-247-2914-5.
FOLEY, Griff. Dimensions of adult learning: adult education and training in a global era. Maidenhead, England: Open University Press, 2004. 335 p. ISBN 9780335214488.
HORVÁTHOVÁ, Petra. Talent management. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 249 s. ISBN 978-80-7357-665-3.
HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 978-80-247-1457-8.
KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 215 s. ISBN 978-80-247-2497-3.
KOWALSKI, Theodore J. The organization and planning of adult education. Albany, N.Y.: State University of New York Press, c1988. 218 p. ISBN 08-870-6799-9.
MYSLIVEČKOVÁ, Olga. Hledání talentovaných vysokoškoláků. HR forum [online]. 2013 [cit. 2013-04-29]. Dostupné z: http://hrforum.peoplemanagementforum.cz/cs/i/hledani-talentovanych-vysokoskolaku/.
PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška a MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 6.,aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. 395 s. ISBN 978-80-7367-647-6.
ROTHWELL, William J. Effective succession planning: ensuring leadership continuity and building talent from within [online]. 3rd ed. New York: AMACOM, American Management Association, 2005 [cit. 2013-04-28]. Dostupné z:http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10120171.
Rozvoj zaměstnanců - účinný prostředek proti nedostatku talentů. Personalista [online]. 2012 [cit. 2013-04-29]. Dostupné z: http://www.personalista.com/rozvoj-pracovniku/rozvoj-zamestnancu--ucinny-prostredek-protinedostatku-talentu.html.
THORNE, Kaye a PELLANT, Andy. Rozvíjíme a motivujeme zaměstnance: výběr, trénink a podpora rozvoje nejlepších. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. 142 s. ISBN 978-80-251-1689-0.
VODÁK, Jozef a KUCHARČÍKOVÁ, Alžbeta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2011. 237 s. ISBN 978-80-247-3651-8.
ZELENKA, Martin. Přechod absolventů škol ze vzdělávání na pracovní trh, 1. vyd. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy; Středisko vzdělávací politiky, 2008. 99 s. ISBN 978-80-7290-372-6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK