Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lidský život a filosofie. Pokus o filosofickou interpretaci Epikúrova Listu Menoikeovi
Název práce v češtině: Lidský život a filosofie. Pokus o filosofickou interpretaci Epikúrova Listu Menoikeovi
Název v anglickém jazyce: Human Life and Philosophy. An Attempt to the Philosophical Interpretation Epicurus' Letter to Menoeceus
Klíčová slova: Epikúros, etika, filosofie, lidský život
Klíčová slova anglicky: Epicurus, ethic, philosophy, human life
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2013
Datum zadání: 23.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.06.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tematickým oborem bakalářské práce je Epikúrova etika. Z dochovaných Epikúrových textů se etice věnuje zejména List Menoikeovi. Proto byl tedy za výchozí pramen práce zvolen právě tento text. Záměrem práce je pokusit se podat filosofickou interpretaci zvoleného pramenného textu. Vodítkem interpretace přitom je otázka po určení a souvislosti filosofie a lidského života. Cílem práce proto je na základě detailní analýzy Listu Menoikeovi, s přihlédnutím k vybraným místům Listu Herodotovi, Listu Pythokleovi, sbírce Hlavních článků učení a některým dochovaným fragmetům a s pomocí sekundární literatury vyložit a tím objasnit, jak Epikúros v Listě Menoikeovi filosofii a lidský život pojímá, určuje a váže k sobě.
Seznam odborné literatury
Originální prameny a jejich překlady:
Diogenes Laertius, Leben und Meinungen berühmnter Philosophen. 2 Band. Buch VII-X přel. O. Apelt, Meiner, Leipzig 1921.
Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers. Vol. II. přel. R. D. Hicks, Heinemann, London 1925.
Diogenes Laertios, Život a učení filosofa Epikura přel. J. Ludvíkovský, Rovnost, Praha 1952.
Diogenes Laertios, Životy, názory a výroky proslulých filosofů přel. A. Kolář, Nová tiskárna, Pelhřimov 1995.
Epicurus, Letters, Principal Doctrines, and Vatican Sayings přel. R. M. Geer, Bobbs-Merril, Indianapolis 1964.
Epicurus. The extant remain překl. a kom. C. Bailey, Hyperion, Westport 1979.
Epikurs Lehre vyd. A. von Gleichenrusswurm, Diederichs, Jena 1909.
Sekundární literatura:
Cooper, J. Reason and Emotions. Essays on Ancienit Moral Psychology and Ethical Theory, Princeton University Press, Princeton 1999.
Dewitt, N. Epicurus and his Philosophy, University of Mineapolis Press, Mineapolis 1954.
Festugiere, A.-J. Epikúros a jeho bohové přel. R. Hošek, OIKOYMENH, Praha 1996.
Gosling, J. C. B., Taylor, C. C. W. The Greeks on Pleasure, Claredon Press, Oxford 1982.
Hossenfelder, M. Epikur, Beck, München 1991.
Krämer, H. Platonismus und die hellenistische Philosophie, Gruyter, Berlin 1971.
Long, A. A. From Epicurus to Epictetos: Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, Claredon Press, Oxford 2006.
Long, A. A. Helénistická filosofie. stoikové, epikurejci, skeptikové přel. P. Kolev, OIKOYMENH, Praha 2003.
O´Keefe, T. Epicurus on Freedom, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
O´Keefe, T. Epicureanism. Acumen, Durham, 2010.
Philosophen des Altertums. Vom Hellenismus bis zum Spätantike vyd. M. Erler a A. Greaser, Primus Verlag, Darmstadt 2000.
Rist, J. M. Epicurus. An Introduction, Cambridge University Press, Cambridge 1972.
The Cambridge Companion to Epicureism ed. J. Warren, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
Warren, J. Epicurus and Democritean Ethics: An Archeology of Ataraxia, Cambridge University Press, Cambridge; New York 2006.
Warren, J. Facing Death: Epicurus and his Critics, Claredon Press, Ney York 2004
The Cambridge Companion to Epicureism ed. J. Warren, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK