Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
První čtvrtstoletí Akciové společnosti továren na fezy ve Strakonicích. Založení management podnikání a podnikatelské strategie.
Název práce v češtině: První čtvrtstoletí Akciové společnosti továren na fezy ve Strakonicích. Založení management podnikání a podnikatelské strategie.
Název v anglickém jazyce: The first quarter century of Share fez company in Strakonice. Establishement of management-conduct and undertaking strategy.
Klíčová slova: textilní, průmysl, fez, Strakonice, Fezko, podnikání
Klíčová slova anglicky: textile, industry, fez, Strakonice, Fezko, undertaking
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2013
Datum zadání: 23.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.06.2013
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce bude sledovat obchodní vývoj dnes již zaniklé továrny Fezko Strakonice v prvních pětadvaceti letech jejího fungování od akcionování rodinného podniku v roce 1899 do okamžiku nostrifikace na prahu existence mladé Československé republiky. Společnost Fezko Strakonice byla výjimečná výrobou fezů, artiklem netradičním pro české prostředí, který se ve Strakonicích vyráběl již od devatenáctého století. Práce bude psaná formou business history a na továrnu bude pohlíženo jako na podnikatelský subjekt.
Seznam odborné literatury
GERŠLOVÁ, Jana, Dějiny moderního podnikání, Praha 2012
JANOŠTÍKOVÁ, Běla, Průmysl: Příběhy z historie, Praha 2011
KOHN, Adolf, Akciová společnost továren na fezy ve Strakonicích, IN: Strakonice. Propagace a adresář, Strakonice 1933, s. 60-65
MACHAČOVÁ, Jana - MATĚJČEK, Jiří, Nástin vývoje textilní výroby v českých zemích v období 1781-1848, I.-III. díl, Opava 1991
PÁVEK, Miloslav, Textilní výroba v historickém přehledu 1-2, Praha 1971
RANDÝSEK, Robert, K počátkům průmyslové výroby fezů ve Strakonicích, IN: Jihočeský sborník historický, roč. 38, Tábor 1969, s. 145-151
STEJSKALOVÁ, Helena - STEJSKAL, Aleš, 200 let textilní výroby ve Strakonicích, Liberec 2012
Sto padesát let textilní výroby Fezko Strakonice, Strakonice 1962
SVOBODOVÁ, Vlasta, Lidová a manufaktuní textilní výroba s přihlédnutím k vývoji na Moravě, Trutnov 1983
WINTER, Zikmund, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách 14. a 15. století, Praha 1906
WINTER, Zikmund, Český průmysl a obchod v 16. věku, Praha 1913
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK