Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Volnočasové sportovní aktivity žáků základních škol na Táborsku
Název práce v češtině: Volnočasové sportovní aktivity žáků základních škol na Táborsku
Název v anglickém jazyce: Leisure time sports activities for elementary school pupils at Tabor
Klíčová slova: Sportovní aktivity, volný čas, zájmové činnosti, instituce.
Klíčová slova anglicky: Sports, lemure time, leisure activites, institution.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Věra Kuhnová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.05.2013
Datum zadání: 04.04.2014
Datum a čas obhajoby: 22.05.2014 00:00
Místo konání obhajoby: M.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce slouží především k proniknutí do volného času žáků osmých tříd základních škol na Táborsku. Úkolem je zjistit, zda se žáci ve volném čase věnují sportovním aktivitám a jestli jsou v tomto směru naplňovány jejich potřeby. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá objasněním pojmů sport a volný čas. Popisuje definice a strukturu obou pojmů a analyzuje problematiku. Pojednává o důležitosti místa sportu ve volném čase a možnosti výběru činnosti ve sportovním odvětví. Dále charakterizuje instituce a zařízení, jenž nabízí volnočasové sportovní aktivity. Praktická část popisuje cíle a výsledky výzkumu dotazníkového šetření. Hlavním cílem bylo zmapovat současné problémy v oblasti naplňování a využití volného času. Zjistit, kdo se podílí na organizaci volného času mládeže a zda je s ním smysluplně nakládáno.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis is primarily used to gain an insight into lemure time of eighth grade student sof elementary schools in Tabor. The task is to determine whether the students attend to do sports activities in thein free time and whether, from this point of view, thein Leeds are satisfied. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with the clarification of terms sport and leisure time. It describes the definition and the structure of both of these terms and analyses the problems. It discusses the importance of sports role in the free time and alternatives of activities in the sports industry. Further it characterizes the institutions and facilities, which offer leisure sports activities. The practical part describes the objectives and results of the research survey. The main objective was to explore contemporary issues in the implementation and use of leisure time. The aim was to find out who is involved in the organization of leisure time of youth, and whether it is meaningfully dealt with it.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK