Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Obecné školství bývalého okresu Karlínského v závěru 19. a v první polovině 20. století (jeho struktura a písemnosti)
Název práce v češtině: Obecné školství bývalého okresu Karlínského v závěru 19. a v první polovině 20. století (jeho struktura a písemnosti)
Název v anglickém jazyce: The General education system in former Karlín distrikt in the end of 19th century and in the first half of 20th century (its structure and documents)
Klíčová slova: Karlínský okres, obecné školství, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Klecany, Odolena Voda, Panenské Břežany, Veliká Ves
Klíčová slova anglicky: The Karlín district, general education system, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Klecany, Odolena Voda, Panenské Břežany, Veliká Ves
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2013
Datum zadání: 21.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Základní heuristika existující literatury a pramenů k tématu.Historická kritika zjištěných poznatků a jejich interpretace v kontextu vývoje okresu Karlínského.Zobecnění závěrů a jejich zařazení do širšího kontextu historického vývoje českých zemí.
Pracovní osnova:
Úvod.
Pojednání o pramenech a literatuře.
Vývoj školství v Čechách se zaměřením na obecné školství.
Charakteristika okresu Karlínského.
Obecné školství okresu Karlínského.
Oběh spisu a písemnosti škol.
Závěr.
Seznam pramenů a literatury.
Přílohy.
Seznam odborné literatury
Doporučená literatura:
Hospodářský spolek pro okres karlínský, Okres karlínský roku 1890: Statistický přehled hospodářských poměrův okresu karlínského roku 1890. Praha 1891.
KNEIDL FRANTIŠEK, Paměti škol okresu Karlínského: soudní okresy: Karlín a Brandýs n. L. od nejstarších časů, zvláště však od r. 1848 až do r. 1898. Praha 1898.
KRÁLÍKOVÁ MARIE, JOSEF NEČESANÝ, VÁCLAV SPĚVÁČEK, Nástin vývoje všeobecného vzdělání v českých zemích. Praha, SPN 1977.
PODLAHA ANTONÍN, Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, XV, Politický okres Karlínský.
RONEK TOMÁŠ, Okres karlínský: methodický výklad pro učitele a žáky škol obecných.
Říšský zákon o školách obecných s nařízením vykonávacím a řádem školním i vyučovacím. Vídeň 1897.
SOMR MIROSLAV a kolektiv, Dějiny školství a pedagogiky. Praha, SPN 1987
Ústřední spolek jednot učitelských v království českém, Zákony školské. Oddíl 4., část 2, Vynesení, nařízení, usnesení a rozhodnutí c. k. zemské školní rady, c. k. místodržitele a c. k. finanč. ředit. zemského. Praha, nákl. vl. Rašín 1904.
VESELÁ ZDENA, Příspěvek k dějinám českého školství. Praha, SPN 1984.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK