Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování úrovně motoricko-funkční přípravy sportovního aerobiku dětí
Název práce v češtině: Sledování úrovně motoricko-funkční přípravy sportovního aerobiku dětí
Název v anglickém jazyce: Monitoring of Hi Level of Kinetic-functional Preparation of Children during
Sport Aerobics
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Skopová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2007
Datum zadání: 05.05.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.05.2013
Datum a čas obhajoby: 09.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2007
Oponenti: PhDr. Jaroslav Krištofič
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část: syntéza současných poznatků o sportovním aerobiku dětí, problematika věkové a sportovní specifiky, trénink a funkční příprava na soutěže, testování sportovní přípravy

Praktická část: vymezení cíle a úkolů práce, metodologie, sestavení souboru testů, testování dětí ve vybraných oddílech, zpracování dat-sumarizace poznatků pro praxi
Seznam odborné literatury
Technická pravidla FISAF SAE
KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce, Praha: Graga, 2004.
DOVALIL, a kol. Výkon a trénink ve sportu, Praha: Olympia, 2002.
KRIŠTOFIČ, J. Pohybová příprava dětí, Praha: Grada, 2006.
HÁJKOVÁ, J. a kol. Aerobik-soutěžní formy, Praha: Grada, 2006.
aj.
Předběžná náplň práce
Cíl práce: Sledování úrovně specifické motoricko-funkční přípravy u dětí sportovního aerobiku kategorie 11-13 let. Na podkladě výsledků testů a zkušeností, navrhneme modelový program pro přípravné období dětí.

Metoda: Hospitační záznam, srovnávání, pozorování, testování.

Výsledky: Návrh modelového programu pro přípravné období sledové skupiny 12 dětí sportvního aerobiku.

Klíčová slova: Mororicko-funkční příprava, sportovní trénink dětí, sportovní aerobik dětí, modelový program.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aim of work: We aim the monitor the level of secific kinetic-functional prparation of children doing sport aerobics ageed 11-13 years, consequently we design a model program for preparatory period.

Method: Designed of the model program is based on observation, testing of kinetics, inspection of classes, comparation and summary. Obtained data were being assessed throughout the period 2006-2007 and eventually confronted with 2006-2007 autumn and spring contests.

Results: The result of the work is a design of a model program whitch will be verified with the contolled group of 12 kids in sport aerobics.

Key words: Kinetic-functional preparation, kids sport traing, kids sport aerobics, develop a model program.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK