Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
V hlíně snů a skutečnosti. Autobiografické postupy v próze Pavla Růžka a Jerzyho Pilcha
Název práce v češtině: V hlíně snů a skutečnosti. Autobiografické postupy v próze Pavla Růžka a Jerzyho Pilcha
Název v anglickém jazyce: In the Mud of Dreams and Reality. Autobiographical Features in Prose Fiction of Pavel Růžek and Jerzy Pilch
Klíčová slova: autobiografie, groteskno, ironie, středoevropská literatura, polská literatura, autorský mýtus, intertextualita, alkohol, populární kultura, fragment
Klíčová slova anglicky: autobiography, grotesque, irony, Central European literature, Polish literature, myth of author, intertextuality, alcohol, popular culture, fragment
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2013
Datum zadání: 16.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.05.2013
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování


Práce se bude soustředit na srovnání způsobů autobiografického psaní v prózách Pavla Růžka a Jerzyho Pilcha. Jádrem práce budenaratologická analýzaainterpretace vztahů mezi jevy spadajícími do kategorie autora a jevy spadajícími do kategorie vypravěč-spisovatel. Výklad vezme v potaz také individuální příběhy, s jejichž pomocí byl a je u obou autorů vytvářen autorský obraz a s tím spojené postupy sebeprezentace, stylizace a vytváření vlastní, spisovatelské masky a identity. Práce by měla kromě komparace obou poetik směřovat i ke kontextové charakterizaci obou autorů v současné české a polské literatuře.
Seznam odborné literatury


Ankersmit F. (2004), Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, ed. E. Domańska, Kraków: Universitas.
Beaujour M. (1979), Autobiografia i autoportret, przeł. K. Falicka, „Pamiętnik Literacki”, z. 1.
Czermińska M. (1987), Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.
Czermińska a kol. (2009)Autobiografia, Gdańsk: słowo/ obraz terytoria
Doubrovsky S. (2007), Autobiografia / prawda / psychoanaliza, przeł. A. Turczyn, “Teksty Drugie”, nr 1/2.
Eakin P.J. (1985), Fictions in Autobiography. Studies in the Art of Self-Invention, Princeton: Princeton University Press.
Głowiński M. (1997), Powieść a dziennik intymny, w: tegoż, Narracje literackie i nieliterackie. Prace wybrane, tom II, red. R. Nycz, Kraków: Universitas.
Głowiński a kol. (2002)Ironia, Gdańsk: słowo/ obraz terytoria
Jarzębski J. (1984), Powieść jako autokreacja, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Markowski, Michał Paweł, Burzyńska, Anna (2006), Teorie literatury XX wieku, Kraków: Znak.
Lejeune Ph. (2007), Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków: Universitas.
Lis J. (2006), Obrzeża autobiografii. O współczesnym pisarstwie autofikcyjnym we Francji, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Lubas-Bartoszyńska R. (2003), Pisanie autobiograficzne w kontekstach europejskich, Katowice: Śląsk.
Olney J. (1980), Autobiography. Essays Theoretical and Critical, Princeton University Press.
Ricoeur P. (2005), O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Rosner K. (2006), Narracja, tożsamość i czas, Kraków: Universitas.
Taylor Ch. (2001), Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński, A. Lipszyc i in., oprac. T. Gadacz, wstęp A. Bielik-Robson, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Turczyn A. (2007), Autofikcja, czyli autobiografia psychopolifoniczna, „Teksty Drugie”, nr 1/2.
Warchala M. (2007), Autentyczność i nowoczesność, Kraków: Universitas.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK