Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ergoterapie u dospělých pacientů s popáleninovým traumatem Srovnání přístupů v České republice a ve Švédsku
Název práce v češtině: Ergoterapie u dospělých pacientů s popáleninovým traumatem
Srovnání přístupů v České republice a ve Švédsku
Název v anglickém jazyce: Occupational Therapy for Adult Patients with Burn Trauma
Comparison of Approaches in the Czech Republic and Sweden
Klíčová slova: ergoterapie, popáleninové trauma, popáleninové centrum, hypertrofická jizva, ergoterapie ve Švédsku, ergoterapie v České republice
Klíčová slova anglicky: occupational therapy, burn trauma, burn injury, burn centre, hypertrophic scar, occupational therapy in Sweden, occupational therapy in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.05.2013
Datum zadání: 09.04.2015
Datum a čas obhajoby: 09.06.2015 16:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová
 
 
 
Seznam odborné literatury
Åtgärdskoder (KVÅ). Socialstyrelsen [online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgardskoderkva#2

AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND BURN ASSOCIATION (ANZBA). Burn Survivor Rehabilitation: Principles and Guidelines for the Allied Health Professional [online]. Ed. D. EDGAR. 2007 [cit. 3.4.2015]. Dostupné z:http://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/154083/anzba_ahp_guidelines_october_2007.pdf

Burns. WHO [online]. 2014 [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs365/en/

Cause of Death. Socialstyrelsen [online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://www.socialstyrelsen.se/statistics/statisticaldatabase/causeofdeath

COTEC. Summary of the occupational therapy profession in Europe 2014 [online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:https://dl.dropboxusercontent.com/u/31829593/2014%20COTEC%20Summary%20of%20OT%20Profession%20in%20Europe.PDF

Country and Organisation Profiles. WFOT [online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://www.wfot.org/Membership/CountryandOrganisationProfiles.aspx

ČIHÁK, Radomír, Rastislav DRUGA a Miloš GRIM. Anatomie. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004, ISBN 80-247-1132-x.

DAHL, Oili, Marie WICKMAN a Yvonne WENGSTRÖM. Adapting to Life After Burn Injury—Reflections on Care. Journal of Burn Care [online]. 2012, vol. 33, issue 5 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage

EUROPEAN BURNS ASSOCIATION. European Practice Guidelines for Burn Care: Minimum level of Burn Care Provision in Europe. 2. vyd. Vienna, 2013. Dostupné z:http://euroburn.org/wp-content/uploads/Documents/Guidelines/EBA_-_Guidelines_-_2013_Vienna_Edition.pdf

FUNG, Vera, Ken SO, Esther PARK, Aileen HO, Jennifer SHAFFER, Elaine CHAN a Manuel GOMEZ. The Utility of a Video Game System in Rehabilitation of Burn and Nonburn Patients: A Survey Among Occupational Therapy and Physiotherapy Practitioners. Journal of Burn Care [online]. 2010, vol. 31, issue 5 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage

GASKELL, S.L., S. COOKE, M. LUNKE, J. O'SHAUGHNESSY, M. KAZBEKOV a R. ZAJICEK. A Pan-European evaluation of residential burns camps for children and young people. Burns [online]. 2010, vol. 36, issue 4 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0305417909004082
Health System Financing Profile by country. WHO [online]. © WHO 2014 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://apps.who.int/nha/database/Country_Profile/Index/en

HOKYNKOVÁ, Alica, Yvona KALOUDOVÁ, Marie MELICHAROVÁ a Silvie BEZROUKOVÁ. Péče o jizvy u popálených pacientů. Sestra [online]. 11.5.2010, č. 5 [cit. 2015-04-01]. Dostupné z:http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/pece-o-jizvy-u-popalenych-pacientu-451711

HOLAVANAHALLI, Radha K., Phala A. HELM, Ingrid S. PARRY, Cynthia A. DOLEZAL a David G. GREENHALGH. Select Practices in Management and Rehabilitation of Burns: A Survey Report. Journal of Burn Care [online]. 2011, vol. 32, issue 2 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage

HUBICK, Kristin Kathleen. Psychosocial Factors in Burn Care. Adwance healthcare adance web for occupational practitioners [online]. 2003, vol. 19, issue 14 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://occupational-therapy.advanceweb.com/Article/Psychosocial-Factors-in-Burn-Care-1.aspx

In-patient Care Diagnoses. Socialstyrelsen [online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://www.socialstyrelsen.se/statistics/statisticaldatabase/inpatientcarediagnoses

IP, David. Orthopedic rehabilitation, assessment, and enablement. Berlin: Springer, 2007. ISBN 35-403-7693-3.

JESCHKE, Marc G, Lars-Peter KAMOLZ a Shahriar SHAHROKHI. Burn care and treatment: A Practical Guide. Wien: Springer, 2013. ISBN 37-091-1132-3.

JESCHKE, Marc G. a KAMOLZ. Handbook of burns: Acute Burn Care. Wien: Springer, 2012. ISBN 978-370-9103-470.

KAMOLZ, Lars-Peter, Marc G. JESCHKE, Raymund E. HORCH, Markus KÜNTSCHER a Pavel BRYCHTA. Handbook of burns: Reconstruction and Rehabilitation. Wienn: Springer, 2012. vol. 2. ISBN 978-370-9103-142.

KLUSOŇOVÁ, Eva. Ergoterapie v praxi. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. ISBN 978-80-7013-535-8.

KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-807-2626-571.

KÖNIGOVÁ, Radana a Josef BLÁHA. Komplexní léčba popáleninového traumatu. Praha: Karolinum, 2010, 430 s. ISBN 978-80-246-1670-4.

Kukla kompresivní - Cicatrex 3402. Thuasne ČR s.r.o. [online]. © 2014 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://www.thuasne.cz/kukla-kompresivni-cicatrex-3402

KUTNOHORSKÁ, Jana. Výzkum v ošetřovatelství. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-802-4727-134.

Land area (sq. km). The World Bank [online]. © 2015 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2

MACKIN, Evelyn et al. Rehabilitation of the hand and upper extremity. 5th. St. Louis: Mosby, 2002. ISBN 03-230-1094-6.

MATEK, Jan a Miroslav ZEMAN. První pomoc pro bakaláře. Praha: Univerzita Karlova, 1. Lékařská fakulta, 2012, ISBN 978-80-260-3459-9.

MAUER, Miloš. Psychologie popáleninové medicíny. Sestra [online]. 2009, č. 12 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/psychologie-popaleninove-mediciny-448621

MĚŠŤÁK, Jan. Úvod do plastické chirurgie. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1150-3.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: MKN-10 : desátá revize : aktualizovaná druhá verze k 1.1.2009. 1. vyd. Praha: BOMTON agency, 2009, ISBN 978-80-904259-1-03.

MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1362-4.

Naše pracoviště. Fakultní nemocnice Brno [online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/klinika-popalenin-a-rekonstrukcni-chirurgie/nase-pracoviste/t2957

Návlek kompresivní - Cicatrex Skin 3449. Thuasne ČR s.r.o. [online]. © 2014 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://www.thuasne.cz/navlek-kompresivni-cicatrex-skin-3449

Návlek kompresivní dlouhý - Cicatrex 3425. Thuasne ČR s.r.o. [online]. © 2014 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://www.thuasne.cz/navlek-kompresivni-dlouhy-cicatrex-3425

Návlek kompresivní krátký - Cicatrex 3400. Thuasne ČR s.r.o. [online]. © 2014 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://www.thuasne.cz/navlek-kompresivni-kratky-cicatrex-3400

NEDELEC, Bernadette, Alissa CARTER, Lisa FORBES, Shu-Chuan Chen HSU, Margaret MCMAHON, Ingrid PARRY, Colleen M. RYAN, Michael A. SERGHIOU, Jeffrey C. SCHNEIDER, Patricia A. SHARP, Ana de OLIVEIRA a Jill BORUFF. Practice Guidelines for the Application of Nonsilicone or Silicone Gels and Gel Sheets After Burn Injury. Journal of Burn Care [online]. 2014, [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage

O klinice. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady [online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://www.fnkv.cz/klinika-popaleninove-mediciny-o-klinice.php

Popáleninové centrum. Fakultní nemocnice Ostrava [online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://www.fno.cz/popaleninove-centrum

POPOVIČ, Ivan. Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. ÚZIS ČR [online]. 2014 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://www.uzis.cz/rychle-informace/vytvorena-kopie-vybrane-ukazatele-ekonomiky-zdravotnictvi-mezinarodnim-srovnani

Population on 1 January. Eurostat [online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1

POSAS: The Patient and Observer Scar Assessment Scale [online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://www.posas.org/

RADOMSKI, Mary Vining a Catherine A. Trombly LATHAM. Occupational Therapy for Physical Dysfunction. 7. vyd. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, Wolters Kluwer business, 2014. ISBN 978-1-4511-2746-1.

REEVE, Jeanne, Frances JAMES a Rob MCNEILL. Providing psychosocial and physical rehabilitation advice for patients with burns. Journal of Advanced Nursing [online]. 2009, vol. 65, issue 5 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://doi.wiley.com/10.1111/j.1365-2648.2009.04964.x

RICHARD, Reg a R. Scott WARD. Splinting Strategies and Controversies. Journal of Burn Care [online]. 2005, vol. 26, issue 5 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage

RICHARDSON, P. a L. MUSTARD. The management of pain in the burns unit. Burns [online]. 2009, vol. 35, issue 7 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0305417909000874

Rukavice kompresivní standardní - Cicatrex Filifine 3447. Thuasne ČR s.r.o. [online]. © 2014 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://www.thuasne.cz/rukavice-kompresivni-standardni-cicatrex-filifine-3447

Rukavice kompresivní standardní - Cicatrex Skin 3448. Thuasne ČR s.r.o. [online]. © 2014 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://www.thuasne.cz/rukavice-kompresivni-standardni-cicatrex-skin-3448

Separátor prstů kompresivní - Cicatrex 3413. Thuasne ČR s.r.o. [online]. © 2014 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://www.thuasne.cz/separator-prstu-kompresivni-cicatrex-3413

SCHELL, Barbara A. Boyt, Glen GILLEN a Marjorie E. SCAFFA. Willard & Spackman's Occupational Therapy. 12. vyd. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014. International edition. ISBN 978-145-1189-070.

SÖDERBACK, Ingrid et al. International handbook of occupational therapy interventions. New York: Springer, 2009. ISBN 03-877-5424-5.

SOOD, Rajiv a Bruce M. ACHAUER. Achauer and Sood a Achauer's Burn Surgery: Reconstruction and Rehabilitation. Philadelphia: Saunders, 2006. ISBN 978-141-6037-774.

STEINSTRAESSER, Lars, Ewa FLAK, Bernd WITTE, Andrej RING, Daniel TILKORN, Jörg HAUSER, Stefan LANGER, Hans-Ulrich STEINAU a Sammy AL-BENNA. Pressure Garment Therapy Alone and in Combination with Silicone for the Prevention of Hypertrophic Scarring. Plastic and Reconstructive Surgery [online]. 2011, vol. 128, issue 4 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage

SUNDARA, Diana C. A Review of Issues and Concerns of Family Members of Adult Burn Survivors. Journal of Burn Care [online]. 2011, vol. 32, issue 3 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage

ŠRÁMKOVÁ, Šárka. Kazuistika pacienta s diagnózou popálení II. – III. stupně na 40% těla. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vedoucí práce Mgr. Martina Vrbová.

Úhradový katalog VZP – ZP | Metodika: verze 971 (platnost od 1.4.2015). In: VZP ČR a [online]. 2015 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://vzp.cz/uploads/document/metodika-pzt-971.pdf

Úhradový katalog VZP - ZP | Poukaz: verze 971 (platnost od 1.4.2015). In: VZP ČR b [online]. 2015 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://vzp.cz/uploads/document/pzt-971-p.pdf

ÚZIS a. Hospitalizovaní podle klasifikace DRG v roce 2011 [online]. 2012 [cit. 2015-03-16]. ISBN 978-80-7472-029-1. Dostupné z:http://www.uzis.cz/publikace/hospitalizovani-podle-klasifikace-drg-roce-2011

ÚZIS b. Lůžková péče 2011 [online]. 2012 [cit. 2015-03-16]. ISBN 978-80-7280-978-3. Dostupné z:http://www.uzis.cz/publikace/luzkova-pece-2011

ÚZIS c. Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2011 [online]. 2012 [cit. 2015-03-16]. ISBN 978-80-7280-983-7. Dostupné z:http://www.uzis.cz/publikace/ukoncene-pripady-pracovni-neschopnosti-pro-nemoc-uraz-2011

ÚZIS. Hospitalizovaní podle klasifikace DRG v roce 2010 [online]. 2011 [cit. 2015-03-16]. ISBN 978-80-7280-971-4. Dostupné z:http://www.uzis.cz/publikace/hospitalizovani-podle-klasifikace-drg-roce-2010

ÚZIS. Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání [online]. č. 19/2014 [cit. 2015-03-16]. Dostupné z:http://www.uzis.cz/rychle-informace/vytvorena-kopie-vybrane-ukazatele-ekonomiky-zdravotnictvi-mezinarodnim-srovnani

Vesta bez rukávů kompresivní - Cicatrex 3424. Thuasne ČR s.r.o. [online]. © 2014 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://www.thuasne.cz/vesta-bez-rukavu-kompresivni-cicatrex-3424

Věstník MZ ČR: Traumatologická péče v České republice. In: Věstník MZ ČR. 18. listopadu 2008, 6. Dostupné z:http://www.mzcr.cz/dokumenty/vestnik_2146_1034_3.html

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. In: Sbírka zákonů ČR. 1998, č. 134, částka 46. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-134#prilohy

WHITEHEAD, Christopher a Michael SERGHIOU. A 12-Year Comparison of Common Therapeutic Interventions in the Burn Unit. Journal of Burn Care [online]. 2009, vol. 30, issue 2 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage

YOHANNAN, Sam K., Yamilette RONDA-VELEZ, Daniel Alex HENRIQUEZ, Hope HUNTER, Patricia A. TUFARO, Maureen MARREN, Malvina SHER, Delia I. GORGA a Roger W. YURT. Burn survivors’ perceptions of rehabilitation. Burns [online]. 2012, vol. 38, issue 8 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z:http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0305417912002276

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. In: Sbírka zákonů ČR. 1992, č. 592, částka 119. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-592

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. In: Sbírka zákonů ČR. 1997, č. 48, částka 16. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). In: Sbírka zákonů ČR. 2011, č. 372, částka 131. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372

Zákon trestní zákoník. In: Sbírka zákonů ČR. 2009, č. 40, částka 11. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40

ZEMAN, Miroslav. Chirurgická propedeutika. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-716-9705-2.
Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce je popsat ergoterapeutické intervence u dospělých osob s popáleninovým traumatem a zjistit, jak se liší ergoterapeutické přístupy u dospělých pacientů s popáleninovým traumatem v České republice a ve Švédsku.

V teoretické části bakalářské práce je uveden přehled průběhu léčby osob s popáleninovým traumatem, popsaný z medicínského i ergoterapeutického hlediska. Dále jsou v práci vysvětleny jednotlivé ergoterapeutické intervence, které se provádějí u této cílové skupiny. V závěru této části jsou shrnuty základní informace o zdravotnictví v České republice a ve Švédsku a uvedeny statistiky o hospitalizovaných pacientech s popáleninovým traumatem v těchto dvou zemích.

V praktické části bakalářské práce jsou popsány jednotlivé odlišnosti ergoterapie u dospělých pacientů s popáleninovým traumatem v České republice a ve Švédsku, které byly zjištěny využitím prvků metod kvalitativního sběru dat.

Ergoterapie v českých popáleninových centrech dosud není běžnou součástí léčby osob s popáleninovým traumatem, přestože může velmi pozitivně ovlivnit kvalitu jejich života po úrazu. V této práci je popsáno, proč by se měla současná situace změnit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this bachelor thesis is to describe the occupational therapy interventions for adult people with burn trauma and to identify the differences between occupational approaches for adult patients with burn trauma in the Czech Republic and Sweden.

The process of treatment of people with burn trauma is described from medical and occupational therapy point of view in the theoretical part. The partial occupational interventions, which are used for the aforementioned target group, are also discussed. The summarized information about Czech and Swedish health service is also provided and analysed, including the statistical data about hospitalized patients with burn trauma in those two countries.

The partial differences in the occupational therapy for adult patients with burn trauma in the Czech Republic and Sweden are described in the practical part. The differences were determined by using various procedures of methods of qualitative data collection.

Occupational therapy has not been a common part of the treatment process of burn trauma in the Czech Republic yet, although it is very likely it would positively affect the quality of patients‘ lives. The thesis presents arguments in favour of changing this situation and defends occupational therapy as a part of treatment process.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK