Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Případová studie žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Základní a střední školy waldorfské
Název práce v češtině: Případová studie žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Základní a střední školy waldorfské
Název v anglickém jazyce: Case study of pupil with the special educational needs at the Basic school and the secondary waldorf school
Klíčová slova: dítě/žák se speciálními vzdělávacími potřebami, waldorfská škola, R. Steiner, vztah rodiče - učitel
Klíčová slova anglicky: child/pupil with the special educational needs, waldorf school, R. Steiner, parent - teacher relationship
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.05.2013
Datum zadání: 01.03.2016
Datum a čas obhajoby: 19.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato Bakalářská práce si klade za cíl popsat případovou studii několika žáků, kteří
se vzdělávají na Základní a střední škole waldorfské. Práce má dvě části. První
je teoretická, která popisuje waldorfskou pedagogiku a antroposofii. Dále pak prostředí
školy, historii a osobnost Rudolfa Steinera. Praktická část obsahuje profily zkoumaného
vzorku žáků, strategii výzkumného šetření, etickou stránku práce a výsledky šetření. Práce
obsahuje přílohy s rozhovory rodičů žáků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This graduation work follows the aim to describe case study of several pupils who are
attending Basic and secondary waldorf school. The work has two parts. The first is
theoretical which describes waldorf pedagogy and anthroposophy. Further also
environment of the school, its history and the personality of Rudolf Steiner.
Practical part contains the profiles of examined group of pupils, strategy of the
research, and ethical side of the work and results of the research. The work also includes
attachment with the interviews done with the parents of the pupils.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK