Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Láska očima seniorů: kvalitativní analýza partnerské lásky v manželstvích seniorů
Název práce v češtině: Láska očima seniorů: kvalitativní analýza partnerské lásky v manželstvích seniorů
Název v anglickém jazyce: Love through the Eyes of Seniors: A Qualitative Analysis of Partners Love in Senior Marriage
Klíčová slova: láska, intimita, manželství, partnerský vztah, senioři, stáří
Klíčová slova anglicky: love, intimacy, marriage, partnership, seniors, old age
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marta Martinová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.05.2013
Datum zadání: 04.06.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: Michal Kotík, prom. mat.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Pro výzkumnou část práce jsem zvolila kvalitativní výzkum, protože se zaměřuji na téma, které není možné příliš kvantifikovat. Zajímá mě subjektivní chápání respondentů pojmů lásky a intimity. S ohledem na citlivost tématu, jeho obsah i charakter respondentů jsem se rozhodla použít polostrukturovaný rozhovor. Jeho hlavní výhodu spatřuji v tom, že pomáhá udržet základní linii rozhovoru díky předem naplánovaným okruhům otázek a zároveň dává prostor respondentům téma více rozvést.
Dotazováni budou seniorské páry starší 65 let. Tento věk se ve vyspělých zemích obvykle pokládá za počátek kalendářního stáří. Předpokládám, že se rozhovoru zúčastní 5 seniorských párů, jednotlivé páry budou dotazovány společně. Respondenti budou vybráni záměrným výběrem, potřebuji získat respondenty splňující určitá kritéria, tedy věk respondentů nad 65 let žijící v dlouholetém manželství.
Seznam odborné literatury
Baumeister, R. F., Bratslavsky, E. Passion, intimacy and time: Passionate love as a function of change in intimacy, 1999. Dostupné v databázi Sagepub.
Beck, U., Beck-Gernsheim, E. The normal chaos of love. Cambridge: Polity Press, 2004.
Bond, J., Coleman, P., Peace, S. (Eds.). Ageing in society. An introduction to social gerontology. London: Sage Publication, 1993.
Foucault, M. Dějiny sexuality. Praha: Herrmann & synové, 2003.
Fromm, E. Umění milovat. Praha: Český klub, 2010.
Giddens, A. Proměna intimity: sexualita, láska a erotika v moderních společnostech. Praha: Portál 2012
Gott, M. et al. General practitioner attitudes to discussing sexual health issues with older people. Social Science & Medicine, 2004.
Gott, M., Hinchliff, S. Intimacy, commitment, and adaptation: Sexual relationships within long-term marriages. Journal of Social and Personal Relationships, 2004. Dostupné v databázi Sagepub.
Gott, M. Sexual health and the new ageing. Age and Ageing, 2006.
Gott, M. & Hinchliff, S. How important is sex in later life? The views of older people. Social Science & Medicine, 2003.
Haškovcová, H. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1989.
Chapman, G. Láska jako životní styl. Praha: Návrat domů, 2009.
Johnson, R. A. Věčný příběh romantické lásky: psychologie romantické lásky a její role v rozvoji člověka. Praha: Portál, 2003.
Luhmann, N. Láska jako vášeň. Praha: Prostor, 2002.
Maříková H., Petrusek M., Vodáková A., Velký sociologický slovník. Karolinum, Praha 1996.
Murphy, P. The dance of love, 2003. Dostupné v databázi Sagepub.
Sheehy, G. Průvodce dospělostí. Praha: Portál, 1999.

Sternberg, R. J., Weis, K. The new psychology of love. New Haven, CT: Yale University Press, 2006.

Švancara, J. Psychologie stárnutí a stáří. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

Stuart-Hamilton, I. The psychology of Ageing. An introdution. London: Athenaeum Press, 2006.

Sýkorová, D. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007.


Předběžná náplň práce
1. Námět práce

V bakalářské práci se budu zabývat tématem partnerské lásky a intimity u seniorů. Zaměřím se na to, jak senioři, lidé, kteří mají často dlouholeté zkušenosti s partnerskými vztahy, na lásku a intimitu pohlížejí, jak tyto pojmy chápou a jaký význam v jejich životech zaujímají, zda pozorují, že se jejich pohled na lásku v průběhu jejich života měnil. V dnešní době, kdy dochází ke stárnutí obyvatelstva, senioři představují stále významnější skupinu populace. Vzniká řada výzkumů o kvalitě a způsobu života seniorů. Přesto je téma lásky a intimity u seniorů velmi opomíjeno, ačkoliv právě kvalita mezilidských vztahů, tím spíše partnerských, se výrazně podílí na zvyšování kvality života a životní spokojenosti nejen u mladých lidí, ale u celé populace, včetně seniorů. Proto považuji za důležité se tímto tématem více zabývat. V teoretické části práce shrnu dosavadní poznatky o lásce a intimitě v moderní společnosti, zaměřím se na různé přístupy zkoumání lásky v sociologii a jiných společenských vědách. Také podrobněji rozpracuji téma stáří, především se zaměřím na omezení, ale i na nové možnosti, které stáří seniorům nabízí. Lidé v důchodu mají více volného času, který si mohou podle svých zájmů zorganizovat. Mají možnost více cestovat, navazovat sociální kontakty, dále se vzdělávat. V tomto období lidé často dosahují životní spokojenosti, která u nich většinou souvisí se sebe přijetím. To se pozitivně odráží ve vztahu k ostatním lidem. Dílčím cílem práce bude diskuze mýtu a stereotypů o nemocných seniorech, kterým život prý už nic nenabízí.2. Teoretická východiska

Jak jsem již výše zmínila, láska a intimita u seniorů je opomíjené a zčásti tabuizované téma. Proto nemáme mnoho odborných studií o subjektivním prožívání lásky a nahlížení na lásku přímo od seniorů. Většina literatury se věnuje spíše popisu objektivních skutečností (např. méně častý sex partnerů) nebo jiným aspektům kvality života seniorů, než je láska. Láska a intimita se právem staly předmětem mnoha vědeckých výzkumů z oblasti nejen psychologie, ale i např. z hlediska sociologie a ekonomie.
Téma lásky v sociologii rozpracoval mimo jiné Anthony Giddens, který rozlišuje lásku romantickou a lásku spolu plynoucí. Mě bude zajímat především láska spolu plynoucí, která je spíše typická pro vztahy v dnešní společnosti. Giddens říká, že je to aktivní, podmiňovaná láska, která předpokládá vyrovnanost mezi emočním dáváním a braním. Při spolu plynoucí lásce dochází k otevření jedince tomu druhému. [Giddens, 2012, str. 72]
Tématem lásky se také zabýval Robert Sternberg ve své triangulární teorii, ve které tvrdí, že láska je složena ze tří částí. Těmi jsou vášeň, intimita a závazek. Říká, že partneři se mohou lišit v tom, jakým druhem lásky se milují. Sternberg definuje 8 typů lásky. Je přesvědčen, že se během let může měnit, jakým druhem lásky se partneři milují. [Sternberg, 1988]
To, že má smysl se tímto tématem zabývat u seniorů, potvrzuje například Sheehyová, která říká, že láska je důležitou součástí života i v šedesátce, ať už v rámci původních vztahů, či v rámci vztahů nových. Sexuální soulad s partnerem a vědomí zralé lásky jsou totiž jedním z podstatných faktorů spokojenosti ve stáří. [Sheehyová, 1999]
Převažují názory, že charakter lásky samotné se během života jedince mění. Například Haškovcová říká, že: „láska ve stáří má jinou formu a jiný obsah“ [Haškovcová, 1990]
Výzkumy ve většině případů téma lásky u seniorů opomíjejí, spíše se zaměřují na oblast intimního a sexuálního chování seniorů. Tomuto téma se intenzivně věnuje například Merryn Gottová z Institute for Studies on Ageing. Výsledky jejích výzkumů ukázaly na nesmyslnost mnohých mýtů o stáří a sexualitě. Zkoumala důležitost intimního života u seniorů, jeho vliv na kvalitu života ve stáří. Také získala názory na sexualitu ve stáří jak přímo od seniorů, tak od obecné populace. Gottová se svým týmem došla k závěru, že o sexuálním životě seniorů se málo mluví. To podporuje stereotypy o absenci intimního života starých lidí. [Gottová, 2004]
Autorky Hinchliffová a Gottová zdůrazňují význam dlouholetých manželství, zjistily, že sexuální život jedinců žijících v dlouholetém manželství se v průběhu let posiluje. Na druhé straně podle výsledků výzkumu sex není nezbytný pro spokojené manželství seniorů. Důležitější je pro ně vzájemná blízkost a intimita. [Gottová, 2004] Na toto zjištění ve své práci navážu, budu považovat intimitu za vzájemnou blízkost, která není podmíněná sexuální činností partnerů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis “Love and intimacy through the eyes of seniors“ deals with the theme of the partner love and intimacy in the elderly. It focuses on how seniors perceive for love and intimacy and how they understand these concepts. The theme of love and intimacy in the elderly is much neglected, although the quality of relationships contributes significantly to improve their quality of life and life satisfaction. The theoretical part will summarize the current knowledge about love and intimacy in modern society; I will focus on different approaches of love exploration in sociology and other social sciences. Also, further developing the theme of old age, particularly the focusing on limitations, but also new possibilities that offers seniors age. The aim is to determine whether seniors observe that their view of love in their lives changed and how.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK