Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociálně pedagogické aspekty profese pracovníka hospice v ČR
Název práce v češtině: Sociálně pedagogické aspekty profese pracovníka hospice v ČR
Název v anglickém jazyce: Socio-educational aspects of profession hospice worker in the Czech Republic
Klíčová slova: Paliativní péče, psychické zdraví zaměstnanců, legislativa, formy hospicové péče, rizikové faktory
Klíčová slova anglicky: Palliative care, mental health workers, legislation, forms hospice care, risk factors
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karolína Burešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2013
Datum zadání: 06.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.01.2014
Datum a čas obhajoby: 26.01.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Text této diplomové práce se zabývá paliativní, neboli hospicovou péči v ČR. Rozebírá formy této služby, poskytované zařízeními, dále motivací pracovníků v této sféře a faktory, které je mohou ovlivnit či ohrozit při výkonu práce. Poté zde nalezneme i pohled vedení center poskytujících paliativní péči na psychickou ochranu svých zaměstnanců. V práci je zamyšlení nad tím, zda je tato ochrana dostatečná, či nikoliv. Ve výzkumné části, která tvoří neodmyslitelnou součást této práce je možné nalézt právě pohled zaměstnanců daného zařízení na problémy, se kterými se při své práci potýkají a zda jim připadá péče ze strany vedení adekvátní, ale také pohled vedení na tuto problematiku.
Seznam odborné literatury
Vorlíček, J., Adam, Z., Pospíšilová, Y.: Paliativní medicína. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0279-7
Svatošová, M.: Hospice a umění doprovázet. 5.doplněné vyd. Praha: Ecce Homo, 2003. ISBN 80-902049-4-5
Payneová, S., Seymourová, J., Ingletonová, Ch.: Principy a praxe paliativní péče. 1.vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. ISBN 978-80-87029-25-1
Křivohlavý, J.: Psychologie nemoci. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0179-0
Haškovcová, H.: Thanatologie – Nauka o umírání a smrti. 1.vyd. Praha: Galén, 2000. ISBN 80-7262-034-7
Virt, G.: Žít až do konce – Etika umírání, smrti a eutanazie. 1.vyd. Praha: Vyšehrad, 2000. ISBN 80-7021-330-2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK