Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Consonantal and vocalic differences in Czech English with reduced and enhanced foreignness
Název práce v češtině: Souhláskové a samohláskové rozdíly v české angličtině s potlačenou a zvýrazněnou cizostí
Název v anglickém jazyce: Consonantal and vocalic differences in Czech English with reduced and enhanced foreignness
Klíčová slova: souhláska, samohláska, cizinecký přízvuk, česká angličtina
Klíčová slova anglicky: consonant, vowel, foreign accent, Czech English
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fonetický ústav (21-FU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2013
Datum zadání: 06.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2013
Datum a čas obhajoby: 04.06.2014 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka vypracuje přehled vybraných studií zabývajících se cizineckým přízvukem. Kriticky také zhodnotí současné metodologické přístupy. Dále prostuduje literaturu týkající se specificky české angličtiny a porovná zjištění, ke kterým se prozatím dospělo. Těžištěm práce bude analýza rozdílů mezi projevy studentů angličtiny za dvou experimentálních podmínek: 1) čtení textu, v němž je snaha cizinecký přízvuk minimalizovat a 2) čtení téhož textu se snahou zvýraznit českou výslovnost angličtiny. Materiálem budou kvalitní nahrávky řečových projevů osmnácti mluvčích, kteří jsou filologicky zaměření a jejichž angličtina je pokročilá. Cílem práce bude podat spolehlivý výčet samohláskových a souhláskových rozdílů mezi oběma typy a pokusit se nalezená zjištění vysvětlit.
Seznam odborné literatury
Bissiri, M. P., Lecumberri, M. L., Cooke, M. & Volín, J. (2011). The Role of Word-Initial Glottal Stops in Recognizing English Words. Proceedings of the 12th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2011). 165-168.
Derwing, T. & Munro, M. (2009). Putting Accent in its Place: Rethinking Obstacles to Communication. Language Teaching – LANG TEACH 42 (4). 476–490.
Flege, J. E. et al. (1995). Factors Affecting Strength of Perceived Foreign Accent in a Second Language. Journal of the Acoustical Society of America, 97(5). 3125-3134.
Flege, J. E. (1981). The Phonological Basis of Foreign Accent: A Hypothesis. TESOL Quarterly 15 (4).
Flege, J. E. et al. (1995). Effects of age of second-language learning on the production of English consonants. Speech Communication 16. 1-26.
Flege, J. E. (2007). Language Contact in Bilingualism: Phonetic System Interactions. Laboratory Phonology 9. 353 – 381.
Gluszek, A & J. F. Dovidio (2010). The Way They Speak: A Social Psychological Perspective on the Stigma of Nonnative Accents in Communication. Personality and Social Psychology Review 14 (2). 214 – 237.
Iverson, P. & Evans, B. G. (2007). Learning English vowels with different first-language vowel systems: Perception of formant targets, formant movement, and duration. The Journal of the Acoustical Society of America. 2842–2854
Kamiyama, T. (2004). Perception of Foreign Accentedness in L2 Prosody and Segments: L1 Japanese Speakers Learning L2 French. SP-2004. 721-724.
Lagefoged, P. (2001). Vowels and Consonants. Massachusetts: Blackwell Publishing.
Magen, H. S. (1998). The Perception of Foreign-accented Speech. Journal of Phonetics 26. 381 – 400.
Milroy, L. & Gordon, M. (2003). Sociolinguistics: Method and Interpretation. Oxford: Blackwell Publishing.
Piske, T. et al. (2001). Factors Affecting Degree of Foreign accent in an L2: a review. Journal of Phonetics 29. 191 – 215.
Soudek, L. (1956). On Some Essential Deviations from the Standard Pronunciation of English in Czechoslovakia. Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, XI-XII. 73-84.
Skarnitzl, R. (2007). Koartikulační vliv nazálních konsonantů na jejich segmentální okolí v češtině a v angličtině. Nepublikovaná disertační práce. Praha: Univerzita Karlova.
Skarnitzl, R., Volín, J. & Drenková, L. (2005). Tangibility of Foreign Accents in Speech: the Case of Czech English. A.Grmelová, L.Dušková & M.Farrell (Eds.) 2nd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies Proceedings. 11-20. Praha: UK PedF.
Šturm, P. (2011). Akustická analýza vokálu /ae/ v české výslovnosti angličtiny. Nepublikovaná bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova.
Volín, J. & Skarnitzl, R (2010). The Strength of Foreign Accent in Czech English Under Adverse Listening Conditions. Speech Communication 52. 1010-1021.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK