Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Monetary Policy in Russia: Description of Central Bank's Policies in the Post-2008 Crisis Period
Název práce v češtině: Monetární politika v Rusku, popis politik centrální banky v po-krizovém období
Název v anglickém jazyce: Monetary Policy in Russia: Description of Central Bank's Policies in the Post-2008 Crisis Period
Klíčová slova: Rusko, monetární politika, inflace
Klíčová slova anglicky: Russia, monetary policy, inflation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.05.2013
Datum zadání: 06.05.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 08:30
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Oponenti: Arshad Hayat, M.Sc., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Inflační cílování - doporučená litratura

Základní, “předkrizová”

1. Bernanke, B., Laubach, T., Mishkin, F., Posen, A. (1999), Inflation Targeting, Lessons from International Experience, Princeton University Press, Princeton.
2. Bernanke, B., Woodford, M., eds. (2005), The Inflation Targeting Debate, NBER, The University of Chicago Press, Chicago.

Taylorovo pravidlo

1. Taylor, J. (1993), Discretion Vs. Policy Rules in Practice, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 39, pp. 195-214. – základní článek
2. Orphanides, A. (2007), Taylor Rules, Board of Governors of Federal Reserve System. – přehledový, zčásti kritický článek

Zásadní odmítnutí inflačního cílování

1. Frankel, J. (2012), The Death of Inflation Targeting, http://www.project-syndicate.org/commentary/the-death-of-inflation-targeting

články o ruské ekonomice:
Monetary policy rules and their application in Russia, Vdovichenko A. G., Voronina V. G., Research in International Business and Finance 20 (2006),pp. 145–162
Brigitte Granville, Sushanta Mallick, Monetary Policy in Russia: Identifying exchange rate shocks, Economic Modelling, Volume 27, Issue 1, January 2010, pp. 432-444
Předběžná náplň práce
Mým cílem je studovat monetární politiky implementované Ruskou centrální bankou (CBR) od začátku světové finanční krize v roce 2008 do dneška.
Od ruského bankrotu v roce 1998 proběhl komplexní vývoj v cílech sledovaných CBR. Vezmeme-li v potaz vysoký příliv přímých zahraničních investic, rostoucí ceny ropy a ekonomický růst v první dekádě po roce 2000, je zřejmé, že zde musel být nelehký výběr mezi směnným kurzem a cílováním inflace v období před začátkem finanční krize. Důsledky tohoto dilematu, spolu s nedostatečnou úrovní rozvoje domácího finančního sektoru, silným zamřením na export nerostných surovin a nízkou konkurenceschopností většiny domácích průmyslových odvětví, přispěly k celkovému neúspěchu snah o výrazný pokles inflace přesto, že se jednalo o oficiálně deklarovaný cíl CBR (Granville a Mallick, 2009).
V mé práci prostuduji dostupnou literaturu zabývající se monetárními politikami CBR v letech 1995-2009 (například Vdovichenko a Voronina, 2005 nebo Granville a Mallick, 2009) a následně budu analyzovat antiinflační opatření podniknutá CBR b následujících letech. Primárně budu sledovat, jestli oficiálně vyhlášený cíl snižování inflace byl vnímán jako hlavní úkol, nebo jestli vyhlazování směnného kurzu mělo i nadále prioritu jako i v období před světovou finanční krizí a v průběhu jejího prvního roku (Granville a Mallick, 2009).Mou hypotézou je, že od roku 2009 se CBR v souladu se svými oficiálně vyhlášenými cíli zaměřovala na snižování vysoké úrovně inflace.
Využiji data poskytovaná Rossatem, CBR and mezinárodními organizacemi jako například Mezinárodní měnový fond (IMF), Světová banka (WB) a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Svůj výzkum založím na standardním textu Taylora (1993), abych získal nezbytný teoretický základ o fungování centrální banky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My aim is to study the monetary policies the Bank of Russia (CBR) has implemented from the beginning of the world financial crisis in 2008 up to date.
Since the Russian default in 1998 there has been a rather complex development in the goals the CBR has pursued. Taking into account the high inflow of foreign direct investment, rising oil prices, and economic growth that took place in the first decade of the 2000s, it is obvious that there must have been an uneasy trade-off for the CBR authorities between exchange rate and inflation targeting in the period before the world financial crisis broke out. The consequence of such a dilemma, coupled with an underdevelopment of the domestic financial sector, heavy focus on exports of natural resources, and low competitiveness of most domestic industries contributed to the failure of achieving a significant drop of inflation in the pre-crisis period, even though this was an officially declared policy goal of the CBR (Granville and Mallick, 2009).
In my thesis I will review available literature on CBR’s monetary policy between 1995 and 2009 (e.g. Vdovichenko and Voronina, 2005 or Granville and Mallick, 2009) and then analyze the anti-inflationary measures the CBR has undertaken in the following years. Of particular interest to me is whether the officially declared goal of lowering the inflation was perceived as the main task or whether exchange rate smoothing continued to have priority as in the period before the financial crisis and during its first year (Granville and Mallick, 2009). My hypothesis is that since 2009 the CBR has primarily concentrated on lowering the high levels of inflation in accordance with its officially stated goals.
I will use data provided by the Rosstat, the CBR and such international organizations as the International Monetary Fund (IMF), the World Bank (WB), and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). I will base my research on the standard text of Taylor (1993) in order to gain necessary theoretical background of the functioning of a central bank in general.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK