Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnitřní periferie soudobé Prahy v archivních pramenech - trendy a sondy
Název práce v češtině: Vnitřní periferie soudobé Prahy v archivních pramenech - trendy a sondy
Název v anglickém jazyce: Inner Peripheries of contemporary Prague in the archives documents - trends and sonds
Klíčová slova: Praha, vnitřní periferie, 19. století, 20. století, proměny, Karlín, Libeň, Vysočany
Klíčová slova anglicky: Prague, inner peripheries, 19th Century, 20th Century, changes, Karlín, Libeň, Vysočany
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2013
Datum zadání: 06.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Michal Novotný, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka se soustředí na postižení základních proměn krajiny vybraných vnitřních periferií soudobé Prahy s využiím archivních pramenů, zejména kartografických a obrazových. Vytipuje takové oblasti, které po se polovině 19. století nacházely na okraji tehdejší Prahy a v současné době jsou historickému jádru města relativně blízké. Zpracuje topografii těchto oblastí. Důraz bude položen na období před rokem 1900, po roce 1920/1922, po roce 1945 a po roce 1989.
Seznam odborné literatury
Beran, L. – Valchářová, V. (eds.): Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy. 2. rozš. vydání, Praha, ČVUT 2007;
Bečková, Kateřina: Zmizelá Praha. Dodatky II., Historická předměstí a okraje města - pravý břeh Vltavy. Vydání 1., Praha, Paseka 2003;
Bečková, Kateřina: Továrny a tovární haly. 1. díl, Vysočany, Libeň, Karlín. Vydání 1., Praha, Paseka 2011;
Bečková, Kateřina: Nádraží a železniční tratě: zaniklé, proměněné a ohrožené stavby. Vydání 1., Praha, Paseka 2009;
Co jsme si zbořili, bilance mizející průmyslové éry/deset let (Fragner, B. – Zikmund, J. eds.). Praha, ČVUT 2009;
Hlušičková, H. a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 3. Praha 2003;
Problémy periferních oblastí (Marie Novotná ed.). Praha 2005 (vydala Univerzita Karlova. PřF, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje);
Průmyslové dědictví - ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry.Publikace ke konferenci bienále Industriální stopy 2009. Praha 2011;
Semotanová, Eva: Prostor města a jeho fázový růst v českých zemích od konce 19. století.Historická geografie 36, č. 2, 2010, s. 225-254;
Semotanová, Eva: Zeměpisné názvosloví českých zemí jako odraz krajinotvorných a dějinných procesů, Český časopis historický 109, 2011, č. 3, s. 518-550;
www.industrialnistopy.cz
Plány Prahy dle výběru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK