Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
První Československá republika jako poloprezidentský systém
Název práce v češtině: První Československá republika jako poloprezidentský systém
Název v anglickém jazyce: First Czechoslovak Republic as a semi-presidential system
Klíčová slova: prezident ČSR, poloprezidentský systém, parlamentní demokracie, ústava ČSR
Klíčová slova anglicky: president of Czechoslovakia, semi-presidential system, parliament democracy, the constitution of the Czechoslovak Republic
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.05.2013
Datum zadání: 05.05.2013
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Oponenti: PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se pokusí přiblížit postavení a roli prezidentů v době první Československé republiky. Analyzovány budou zejména relevantní kapitoly i články v odborných knihách, sbornících i periodikách. Práce bude doplněna o případovou studii Výmarské republiky, kterou M. Duverger zařadil mezi země s poloprezidentským režimem.

Předpokládaná osnova práce:
1. Teoretická definice politických systémů (parlamentní, prezidentské a poloprezidentské režimy)
2. Historický exkurz (čeští panovníci, jejich role a způsob jejich instalace do úřadu)
3. Institut prezidenta v československém politickém systému v období první republiky v letech 1918 - 1938
4. Charakteristika prezidentského období T. G. Masaryka
5. Charakteristika prezidentského období E. Beneše
6. Analýza politického systému Výmarské republiky a komparace s první Československou republikou
7. Ostatní českoslovenští a čeští prezidenti (jejich role v politickém systému)

Závěr
Seznam odborné literatury
SCHELLE, Karel. Organizace československého státu v meziválečném období (1918-1938). Praha: Eurolex Bohemia, 2006, ISBN 80-86861-92-9, s. 470

BROKLOVÁ, Eva. Československá demokracie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1992, ISBN 80-901059-6-3, s. 168

POLÁK, Stanislav. T. G.Masaryk VI. Praha: Ústav T.G. Masaryka Akademie věd ČR, 2012, ISBN 978-80-86142-41-8; 978-80-86495-90-3, s. 335

KLIMEK, Antonín. Boj o hrad I. Praha: Panevropa, 1996 ,ISBN 80-85846-06-3, s. 432

BUDÍNSKÝ, Antonín. Deset prezidentů. Praha: Euromedia group – Knižní klub, 2003,
ISBN 80-242-0966-7, s. 285

MORAVCOVÁ, Dagmar. Výmarská republika. Praha: Karolinum, 2006, ISBN 80-246-1176-7, s.273
Předběžná náplň práce
Diplomová práce si klade za cíl objasnit roli prezidentů, konkrétně tedy T. G. Masaryka a Edvarda Beneše, v nově vzniklé Československé republice od roku 1918. Předpokládaným cílem práce je posoudit, zdali nově vzniklý státní útvar vykazoval prvky poloprezidentského režimu, a to na základě dostupné odborné literatury, sborníků a dobového tisku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Diploma thesis aims to clarify the role of presidents (T.G. Masaryk and Edvard Benes) in the newly established Czechoslovak Republic. The intended goal is to evaluate whether the newly formed state showed a semi-presidential regime elements, based on the available literature, anthologies and the press.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK