Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Brněnský dialekt „hantec“ optikou genderové lingvistiky
Název práce v češtině: Brněnský dialekt „hantec“ optikou genderové lingvistiky
Název v anglickém jazyce: The Brno´s dialect „hantec“ from the gender perspective
Klíčová slova: gender, genderové stereotypy, feminismus, feministická kritika, jazyk, jazykový sexismus, dialekt, hantec
Klíčová slova anglicky: gender, gender stereotypes, feminism, feminist criticism, language, linguistic sexism, dialect, hantec
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Valdrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.05.2013
Datum zadání: 03.05.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem diplomové práce je genderová analýza specifického dialektu „hantec“ používaného v druhém největším městě České republiky – Brně. Cílem práce je z pohledu genderové lingvistiky hledat rozdíly mezi zobrazováním a vnímáním žen/ženského a mužů/mužského v „hantecu“. Na příkladu lokálního dialektu ukážu působení obecných genderových diskursů. Analýzou slovníku „hantecu“ a literárních útvarů psaných v „hantecu“ chci ukázat, do jaké míry se při tvorbě této specifické brněnské mluvy projevily principy genderové jazykové nerovnosti. Zaměřím se na projevy jazykového sexismu a reprodukci genderových stereotypů v „hantecu“. V práci zachytím i historický vývoj „hantecu“ a vyzkoumám, v jaké míře se principy genderové jazykové nerovnosti projevovaly v různých fázích jeho vývoje. Jako výzkumnou metodu použiju kvantitativní obsahovou analýzu slovníků a literárních textů v „hantecu“.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of this thesis is gender analysis of "hantec", a specific dialect spoken in the second largest city in the Czech Republic - Brno. The aim of the work is to search for differences between manifestation and perception of women/female and men/male in "hantec" from the perspective of gender linguistics. On example of local dialect I demonstrate how the general gender discourse prevails. By analysing the vocabulary and literary forms of "hantec" I want to show to what extent this dialect (specific for Brno) reflected the principles of gender inequality. The focus lies on the presence of language sexism and reproduction of gender stereotypes in "hantec". In the thesis I also document the historical development of "hantec" and how were the principles of gender inequality displayed in the different stages of its development.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK