Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prvky xenofobie a veřejné mínění
Název práce v češtině: Prvky xenofobie a veřejné mínění
Název v anglickém jazyce: Elements of xenophobia and public opinion
Klíčová slova: xenofobie, menšina, cizinec, bezpečnost, pracovní trh, atd.
Klíčová slova anglicky: xenophobia, minority, foreigner, security, labour market, etc.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2010
Datum zadání: 17.08.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.05.2013
Datum a čas obhajoby: 28.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě již shromážděných dat se tato práce bude věnovat problematice xenofobie a pohledu na ni ze strany veřejnosti. Formou sekundární analýzy se zaměří na podrobnější prozkoumání názorů české veřejnosti na menšinové skupiny. V konfrontaci s tímto úhlem pohledu na zmíněnou problematiku se ale bude orientovat i opačným směrem Bude se tedy zabývat i pohledem členů oněch minoritních skupin na majoritní společnost. Výsledkem bude podrobná komparace obou postojů a určení pravděpodobných důvodů sociální izolace menšin.
Seznam odborné literatury
Agentura Evropské unie pro základní práva: výroční zpráva: shrnutí 2008, Lucemburk
České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti, D. Kunštát, Praha, 2006
Několi poznámek ke stavu rasismu a xenofobie v Česku po roce 1989, K. Králová
Výzkumy veřejného mínění a jejich využití v médiích, E. Jungová
Ukrajinská komunita v České republice, Y. Leontiyeva, Praha, 2004
Česká xenofobie, Petr Žantovský, Olomouc - Votobia, 1998
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK