Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Efektivita hypoxické přípravy ve sportovní chůzi
Název práce v češtině: Efektivita hypoxické přípravy ve sportovní chůzi
Název v anglickém jazyce: Effectiveness of hypoxic training in race walking
Klíčová slova: sportovní příprava, hypoxická příprava, krevní obraz, vnitřní prostředí
Klíčová slova anglicky: sports training , hypoxic training, blood count , internal environment
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.05.2013
Datum zadání: 08.04.2015
Datum a čas obhajoby: 26.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 208, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Otakar Mojžíš
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracovat metodiku praktické práce, vybrat vhodné metody pro zamýšlený výzkum, promyslet a formulovat cíl a hypotézy, popřípadě problémové otázky práce.
Seznam odborné literatury
KORČOK, P. a PUPIŠ, M. Všetko o chôdzi. Banská Bystrica: FHV UMB, 2006, 236 s. ISBN 80-8083-185-8.
PERIČ, Tomáš a Josef DOVALIL. Sportovní trénink. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 157 s. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-2118-7.
SUCHÝ, Jiří. Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012, 201 s. ISBN 978-80-246-2016-9.
Předběžná náplň práce
Prostudovat odbornou literaturu se souvisejícím tématem. Oslovit vybranou skupinu probandů a zpracovat výsledky, jejich kontrolních měření. Vytvořit parametry podle kterých se budou tato měření řídit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study the scientific literature related to the topic . Reach out to a select group of probands and process the results of their control measures. Create parameters under which these measurements will follow .
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK