Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití prvků aerobiku při realizaci hudebně pohybových aktivit v mateřské škole
Název práce v češtině: Využití prvků aerobiku při realizaci hudebně pohybových aktivit v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Use of elements in the implementation of aerobics music and movement activities in kindergarten
Klíčová slova: mateřská škola, pohyb, pohybové schopnosti, hudebně pohybové aktivity, aerobik
Klíčová slova anglicky: kindergarten, motion, movement, music and movement activities, aerobics
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.05.2013
Datum zadání: 09.04.2014
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Oponenti: PaedDr. Jana Hájková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Stanovit si cíl práce a postavit hypotézy, či položit problémové otázky. Promyslet provázanost těchto bodů s obsahem teoretické a praktické části práce.
Seznam odborné literatury
BERDYCHOVÁ, Jana. Rytmická gymnastika a tanec pro děti. Praha: Olympia, 1973.
DVOŘÁKOVÁ, Hana. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte: Tělesná výchova ve vzdělávacím programu mateřské školy. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-693-4.
SKOPOVÁ, Marie a Jana BERÁNKOVÁ. Aerobik: Kompletní průvodce. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1746-3.
TOUFAROVÁ, Hana. Aerobik s dětmi plus. Oloumoc: Hanex, 2003. ISBN 80-85783-42-8.
Předběžná náplň práce
Prostudovat odbornou literaturu vztahující se k tématu práce. Vytvořit hodnotící komponenty pro splnění cíle práce, vybrat výzkumný soubor a zkompletovat vhodnou sestavu pro účel práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study the scientific literature related to the topic bachelor's thesis. Create evaluation components to meet the objectives of the work, the research group and choose skompletovat appropriate reports for work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK