Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální struktura budečského hradiště ve výpovědi antropologie
Název práce v češtině: Sociální struktura budečského hradiště ve výpovědi antropologie
Název v anglickém jazyce: Social structure of Budeč hillfort according to testimony of anthropological remains
Klíčová slova: raný středověk; hradiště Budeč; antropologie; pohřebiště
Klíčová slova anglicky: early middle ages; Budeč hillfort; anthropology; burial sites
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mgr. Ivo Štefan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2013
Datum zadání: 30.04.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2013
Datum a čas obhajoby: 15.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: MUDr. Jakub Likovský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Petra Stránská
Zásady pro vypracování
Budečské hradiště představovalo jednu z nejvýznamnějších opor prvních Přemyslovců. Po druhé světové válce zde probíhaly rozsáhlé archeologické odkryvy, jejichž výsledky dosud nebyly z části vyhodnoceny. Práce by měla mít interdisciplinární charakter a pokusit se o zasazení antropologických dat do archeologického a historického rámce.
K dispozici jsou tři raně středověké pohřební areály s dosti odlišnými charakteristikami. Práce směřuje k upřesnění jejich sociálních charakteristik, což představuje důležitý krok k pochopení organizace života na tomto typu lokalit. Pozornost bude věnována především kosterním pozůstatkům pocházejících z pohřebišť vztahujících se ke starší fázi osídlení lokality (2. pol. 9. – 10. století).
Úkolem řešitelky je jednak primární zpracování dosud antropologicky nevyhodnoceného pohřebiště okolo rotundy sv. Petra, které představuje nejstarší příklad kostelní nekropole na území Čech a nové vyhodnocení kosterních pozůstatků z hromadného hrobu v poloze „Na Týnici“ z pohledu traumatologie (vyhodnocení četných zásahů na kostech). Třetím pohřebním areálem, který vstoupí do komparace, bude obdobně datované pohřebiště v Zákolanech.
Při vyhodnocení by měly být užívány všechny metody dostupné současné antropologii. Vedle standardního sledování demografických dat bude zvýšená pozornost věnována sledování indikátorů fyzické zátěže, v jednání je i aplikace stronciových analýz.
Antropologické vyhodnocení bude (jak již bylo dohodnuto) – konzultováno s dr. Petrou Stránskou a dr. Jakubem Likovským.
Seznam odborné literatury
Bartošková, A. - Štefan, I. 2006: Raně středověké hradiště Budeč – pramenná základna a bilance poznatků (K problematice funkcí centrální lokality), Archeologické rozhledy 58, 724-757.
Blajerová, M. 1992: Slovanské kostrové nálezy z Budče-Na Týnici z pohledu antropologie, Archeologické rozhledy 44, 577-592.
Brůžek, J. 2002: A Method for Visual Determination of Sex, Using the Human Hip Bone. American Journal of Physical Anthropology, 157–168.
Ortner, D. 2003: Identification of pathological conditions on human skeletal remains.Washington.
Pinhasi, R. – Mays, S. 2008: Advances in human palaeopathology. West Sussex.
Sjøvold, T. 1990: Estimation of stature from long bones utilizing the line of organic correlation. Human evolution 5, 431–447.
Sláma, J. 2005: Budeč v době vlády prvních přemyslovských knížat. In: Budeč 1100 let (905-2005), Kladno, 47-69.
Stloukal, M. – Dobisíková, M- – Kuželka, V. – Stránská, P. – Velemínský, P. – Vyhnánek, L. – Zvára, K. 1999: Antropologie. Příručka pro studium kostry. Praha.
Štefan, I. 2005: Raně středověká pohřebiště na Budči a v jejím zázemí v období vzniku přemyslovského státu. Současný stav poznání a možnosti historické výpovědi, in: Budeč 1100 let (905-2005), Kladno, 35-45.
Šolle, M. 1990: Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči, Památky archeologické 81, 140-207.
Štefan, I. – Krutina, I. 2009: Raně středověké sídliště, hromadný hrob a pohřebiště na Budči (poloha Na Týnici). Ke vztahu archeologie a „událostní historie, Památky archeologické 100, 119-212.
Ubelaker, D., H. 1978: Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis and Interpretation.Washington, DC.
Váňa, Z. 1995: Přemyslovská Budeč. Archeologický výzkum hradiště v letech 1972-1986. Praha.
Waldron, T. 2009: Palaeopathology. Cambridge.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK