Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Neuropsychologické vyšetření u pacientů s mírnou kognitivní poruchou v predikci konverze do demence
Název práce v češtině: Neuropsychologické vyšetření u pacientů s mírnou kognitivní poruchou v predikci konverze do demence
Název v anglickém jazyce: Neuropsychological correlates of conversion to dementia in patients with mild cognitive impairment
Klíčová slova: predikce demence, konverze, Alzheimerova demence, Paměťový test učení, test ECR
Klíčová slova anglicky: prediction of dementia, conversion to dementia, Alzheimer's disease, test AVLT, test ECR
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2013
Datum zadání: 30.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.05.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pacienti s mírnou kognitivní poruchou (MCI) jsou pacienti s objektivně prokazatelným nově vzniklým objektivizovaným kognitivním deficitem, kteří jsou ještě zcela soběstační a nesplňují tak kritéria demence. Přibližně 15% pacientů s MCI konvertuje každý rok do demence. Cílem práce je zmapovat roli neuropsychologického vyšetření v možnosti predikce konverze do demence u pacientů s mírnou kognitivní poruchou zejména s ohledem na porovnání rutinně užívaných paměťových testů. Práce bude rozdělena na teoretickou a empirickou část.
Teoretická část se zaměří na neuropsychologické testování v souvislosti s různými kognitivními doménami. Součástí teoretické části bude také popis mírné kognitivní poruchy a demence s přehledem výzkumů týkající se této oblasti. Zvláštní zřetel bude kladen na možnosti predikce konverze do demence.
V empirické části budou analyzována data u pacientů s mírnou kognitivní poruchou dispenzarizovaných v Kognitivním centru Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Budou retrospektivně porovnána iniciální neuropsychologická vyšetření pacientů s MCI a porovnány výsledky těchto vyšetření mezi pacienty, kteří konvertovali do demence a mezi těmi, kteří zůstali soběstační. V centru našeho zájmu budou zejména výsledky paměťových testů (testy verbální paměti – AVLT, Grober Buschkeho Free and cued recall selective reminding test, test logické paměti a neverbální – test Reyovy figury). Pacienty jsem vyšetřovala neuropsychologicky v posledních 3 letech v rámci své praxe v kognitivním centru. Data budou zpracována a vyhodnocena kvantitativní metodologií.
Seznam odborné literatury
Hort J., Rusina R. a kol. (2007) Paměť a její poruchy - paměť z hlediska neurovědního a klinického. Maxdorf, Praha.
Kulišťák, P. Neuropsychologie. (2003) Praha: Portál.
Lezak, M. D., Howieson D.B., Loring, D.W. (2004) Neuropsychological Assessment. New York: Oxford University Press.
Preiss M, Kučerová H (ed). (2006) Neuropsychologie v neurologii. Grada.
Preiss M, Kučerová H. (ed). (2006) Neuropsychologie v psychiatrii. Grada.
Spreen, O., Strauss, E. (1991) A compendium of neuropsychological tests. Administration, norms, and commentary. New York: Oxford University Press.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK