Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Měsícovité podstavce pozdní doby bronzové a starší doby železné v Čechách a jejich postavení v evropském kontextu
Název práce v češtině: Měsícovité podstavce pozdní doby bronzové a starší doby železné v Čechách a jejich postavení v evropském kontextu
Název v anglickém jazyce: Moon-shaped idols of the Late Bronze Age and the Early Iron Age in Bohemia and their position in the European context
Klíčová slova: Čechy, měsícovitý podstavec, pozdní doba bronzová, starší doba železná
Klíčová slova anglicky: Bohemia, Moon-shaped idol, firedog, Late Bronze Age, Early Iron Age
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2013
Datum zadání: 29.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.05.2013
Datum a čas obhajoby: 15.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Miloslav Slabina
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Mgr. Martin Trefný, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Měsícovité podstavce jsou obvyklejší součástí nálezového kontextu sídelních areálů pozdní doby bronzové a starší doby železné, než se soudilo, avšak dosud náleží v české odborné literatuře k opomíjeným tématům. Souborné zpracování dosud chybí.
1. Shromáždit a prostudovat literaturu k tématu, seznámit se s dosavadními názory.
2. Shromáždit a vyhodnotit dostupné prameny z vymezeného území Čech, sestavit katalog nálezů.
3. Pokusit se o třídění nálezového fondu. Provést syntézu poznatků - sledovat výskyt artefaktů tohoto druhu v jednotlivých kulturních okruzích a v různých nálezových kontextech, jejich vývoj a trvání.
4. Zasadit české nálezy do širšího evropského kontextu.
Seznam odborné literatury
DROST, D. 1954: Zur Gliederung und Herkunft der metallenen Feuerböcke Mitteleuropas. Etnographisch - archäologische Forschungen 2, 100–153 .
FANKHAUSER, Ch. 1989: Die Feuerböcke. In: M. Primas et al., Eschenz, Insel Werd. IV. Die Keramik der Spätbronzezeit. Züricher Studien zur Archäologie, 126–148.
FILIP, J. 1936b: Kultovní předměty v pravěku. Památky archeologické XXXX, 103–109.
JÍLKOVÁ, E. 1960: Prvé nálezy měsícovitých podstavců ze západních Čech. Archeologické rozhledy XII, 31–41.
KERNER, M. 2001: Mondhörner. Urgeschichtliche Messgeräte. Helvetia Archaeologica 32, 127/128, 82–136.
NIEMIEC, D. 2002: Znalezisko mondidola w stylu kalenderberskim z terenu ziem polskich na środkowoeuropejskim tle porównawczym. Archeologia polski, t. XLVII, 205–221.
PAULÍK, J. 1962: Hlinený mesiacovitý idol z Križovian nad Dudváhom. Študijné zvesti AU SAV Nitra 9, 109–115.
STARY, P. F. 1994: Metallfeuerböcke im früheisenzeitlichen Grabritus. In. C. Dobiat (Hrsg.), Festschrift für Otto-Herman Frey zum 65. Geburtstag. Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 16, 603–624.
STEUER, H. 1994: Feuerböcke. In: J. Hoops et al., Reallexikon der Germanischen Altertumskunde Bd. 8, 390–398.
ŠALDOVÁ, J. 1965: O vzácnějších keramických předmětech z pozdně bronzových sídlišť jihozápadních Čech. ASM II. 87–91.
VOKOLEK, V. 1999: Východočeská halštatská pohřebiště. Pardubice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK