Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Autoportréty predstavitel'ov košickej moderny zo zbierky Vojtecha Löfflera
Název práce v jazyce práce (slovenština): Autoportréty predstavitel'ov košickej moderny zo zbierky Vojtecha Löfflera
Název práce v češtině: Autoportréty představitelů košické moderny ze sbírky Vojtěcha Löfflera
Název v anglickém jazyce: Self-portraits of Artists of Košice Modernism from Vojtech Löffler's Collection
Klíčová slova: autoportrét, košická moderna, zbierka Vojtecha Löfflera, Július Jakoby, Konštantín Bauer, Ľudovít Feld, Koloman Sokol, Imrich Oravecz
Klíčová slova anglicky: self – portrait, Košice modernism, Vojtech Löffler´s collection, Konštantín Bauer, Ľudovít Feld, Koloman Sokol, Imrich Oravecz
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lubomír Konečný
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.04.2013
Datum zadání: 25.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.08.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vojtech Löffler (1906 - 1990), košický sochár - autodidakt, začal svoju umeleckú činnosť v Košiciach na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia v období, kedy Košice boli miestom pobytu a stretnutí mnohých domácich i zahraničných avantgardných umelcov zoskupených okolo osobnosti riaditeľa Východoslovenského múzea - Josefa Poláka a okolo kresliarskej školy Eugena Króna. Okrem svojej výtvarnej činnosti bol Vojtech Löffler aj zberateľom umenia. Osobitnou kapitolou jeho zberateľskej činnosti bolo zbieranie autoportrétov svojich kolegov výtvarníkov. Túto svoju zberateľskú aktivitu zahájil presne v období, kedy činnosť umelcov pobývajúcich v Košiciach prekračovala regionálny význam. V súčasnosti sa zbierka týchto autoportrétov, ktorých je cca. 130, nachádza v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach. Časť zbierky autoportrétov výtvarníkov je súčasťou stálej expozície múzea, časť sa nachádza v depozitári tohto múzea. Bakalárska práca sa bude venovať niekoľkým autoportrétom predstaviteľov tzv. Košickej moderny, vyššie popisovaného obdobia dvadsiatych rokov 20. storočia v Košiciach, a to predovšetkým z ikonografického hľadiska. Cieľom bakalárskej práce je popísať, analyzovať, porovnať a následne interpretovať vybrané autoportréty.
Seznam odborné literatury
ABELOVSKÝ, Ján - BAJCUROVÁ, Katarína: Výtvarná moderna Slovenska, maliarstvo a sochárstvo 1890 - 1949, Bratislava 1997
BROGYÁNYI, Kalmán: Maliarstvo na Slovensku, Košice 1931
GAZDAG, Jozef: Vojtech Löffler 1906 - 1990
KISS - SZEMÁN, Zsófia: Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia, Košice 2010
ROUSOVÁ HANA (ed.): František Foltýn - Košice - Paříž - Brno, Řevnice 2007
RUSINOVÁ, Zora (ed.): 20. storočie. Dejiny slovenského výtvarného umenia, Bratislava 2000
SAUČIN, Ladislav: Výtvarné umenie na východnom Slovensku 1918 - 1938, Košice 1964
ŠTRAUSS, Tomáš: Anton Jasusch a zrod východoslovenskej avantgardy, Bratislava 1966
VÁROSS, Marián: Slovenské výtvarné umenie 1918 - 1945, Bratislava 1960
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK