Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Profese sestry očima studentů medicíny
Název práce v češtině: Profese sestry očima studentů medicíny
Název v anglickém jazyce: The Nursing Profession from the Point of View of Medical Students
Klíčová slova: profese, profesionalizace, prestiž, role sestry, image
Klíčová slova anglicky: profession, professionalization, prestige, role of nurse, image
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.04.2013
Datum zadání: 22.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.05.2014
Datum a čas obhajoby: 10.06.2014 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2014
Oponenti: Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v Opatření děkana 2. LF UK č. 12/2010. Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody). Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry. Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu. Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta. Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.
Předběžná náplň práce
1. Přinést základní přehled relevantních poznatků o profesionalizaci ošetřovatelství, prestiži všeobecných sester v české společnosti, rolích sestry a image profese.

2. Sestavit dotazník vlastní konstrukce z části obsahující položky z dříve realizovaných šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), poté funkci dotazníku nejprve ověřit a následně jej zadat studentům 3. a 6. ročníku magisterského studijního programu Všeobecné lékařství za účelem zjištění jejich postojů ve vztahu k sesterské profesi a identifikaci některých faktorů, které tento postoj ovlivňují.

3. Získaná data utřídit, provést jejich primární a statistickou analýzu a její výsledky vhodně interpretovat.

4. Porovnat výsledky vlastního šetření mezi vybranými skupinami studentů magisterského studijního programu Všeobecné lékařství a s výsledky dříve realizovaných šetření CVVM v roce 2012 a 2013.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. To provide basic overview of the relevant knowledge about the professionalization of nursing, the prestige of nurses in the Czech society, the nurses´ roles and the image of this profession.

2. To make my own questionnaire which contains some items of the previous surveys conducted by The Public Opinion Research Centre. Check the accuracy of the questionnaire and then ask medical students in the 3rd and 6th grade to fill it in to identify their attitude to the nursing profession and identify some of the factors that may affect this attitude.

3. Organize the data obtained from the survey, carry out their primary statistical analysis and interpret the results appropriately.

4. To compare the results of my own survey among selected groups of medical students with the results of the previous survey conducted by The Public Opinion Research Centre in 2012 and 2013.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK