Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Štěstí v práci a organizacích-příčiny, související faktory a důsledky
Název práce v češtině: Štěstí v práci a organizacích-příčiny, související faktory a důsledky
Název v anglickém jazyce: Happiness at work in organizations-causes, contributors and consequences
Klíčová slova: štěstí v práci, engagement, organizace
Klíčová slova anglicky: happiness at work, engagement, organization
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.04.2013
Datum zadání: 25.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.05.2013
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Téma štěstí bude nejprve představeno v širším kontextu v návaznosti na související pojmy jako je osobní pohoda, spokojenost, well-being, plynutí (flow) a podobně. Hlavní pozornost práce pak bude směřovat k přehledu příčin a souvisejících faktorů podílejících se na prožitcích štěstí a jejich intenzitě v práci a organizacích. Rovněž bude představen přehled dosud zjištěných důsledků prožívání resp. nedostatku štěstí v pracovním kontextu, a to jak na úrovni jednotlivce, tak celé organizace.
V další části práce bude navržen výzkum ke zjišťování míry prožitku štěstí a spokojenosti v oblasti vrcholového sportu. Mělo by se tedy jednat o popis metodiky k šetření míry štěstí a spokojenosti v pracovním prostředí vrcholového sportu.
Seznam odborné literatury
Eid, M., & Larsen, R. J. (Eds.). (2008). The Science of Subjective Well-being. New York: The Guilford Press.
Csikszentmihalyi, M. (1996). O štěstí a smyslu života. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Gavin, J.H., & Mason, R.O. (2004). The virtuous organization: The value of happiness in the workplace. Organizational Dynamics, 33, 379-392.
Hoskovec, J., Machač, M., & Machačová, H. (1988). Emoce a výkonnost. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
Kahneman, D., Diener, E., & Schwarz, N. (Eds.). (1999). Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology. New York: Russell Sage Foundation.
Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131, 803-855.
Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.
Slepička, P., Hošek, V., & Hátlová, B. (2006). Psychologie sportu. Praha: Karolinum.
Warr, P. (2007). Work, Happiness, and Unhappiness. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK