Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prostor barokní architektury v pojetí české kritiky ve 20. století
Název práce v češtině: Prostor barokní architektury v pojetí české kritiky ve 20. století
Název v anglickém jazyce: Baroque Architectural Space in the Conception of Czech Criticism in the 20th Century
Klíčová slova: architektura, baroko, prostor, dynamická architektura, perspektivní barok, křivky v architektuře, teorie umění, metafora, jazyk kritiky, Vojtěch Birnbaum, Mojmír Horyna, Václav Mencl, Oldřich Stefan, Václav Richter, Milan Pavlík, Rostislav Švácha, Dalibor Veselý, Zdeněk Kalista
Klíčová slova anglicky: architecture, baroque, space, dynamic architecture, perspective baroque, curves in architektuře, art theory, metaphor, language of criticism, Vojtěch Birnbaum, Mojmír Horyna, Václav Mencl, Oldřich Stefan, Václav Richter, Milan Pavlík, Rostislav Švácha, Dalibor Veselý, Zdeněk Kalista
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Macek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.04.2013
Datum zadání: 22.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.08.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce vychází ze studia textů českých historiků umění, kteří se zabývali barokním prostorem. Text je založen na četbě přiloženého seznamu literatury. Názory českých kritiků umění na barokní prostor jsou v práci uvedeny v souvislost se světovou architektonickou teorií.
Autorka v textu postupně sleduje jednotlivé aspekty teorie barokního prostoru: představu „plynoucího“ a „otevírajícího se“ barokního prostoru, paralelu barokního prostoru s barokní hudební skladbou, časovou dimenzi barokního prostoru související s důrazem na zažívání prostoru skrze vlastní tělo, působení prostorových křivek v barokní architektuře, charakteristiku světelného prostoru jako výrazu boží přítomnosti a definici prostoru jako něčeho „hmotného“, jež vychází ze snah o emancipaci pojmu prostor v teorii umění ve 20. století.
V jednotlivých kapitolách se autorka zaměřuje na konfrontaci protikladných názorů na prostor v barokní architektuře. Autorka definuje různé metody historiků umění a ukazuje jejich odlišné přístupy k bádání o prostoru v barokní architektuře. Zabývá se také poetickým popisem barokního prostoru, který je pro texty českých kritiků charakteristický. Zajímá ji jazyk kritiky a soustřeďuje se na rozbor používání metafor při popisu uměleckého díla. Ústředním tématem práce je problém, zda-li je možné s pojmem prostor v teorii vůbec operovat, když se jedná o nehmotnou (neviditelnou) skutečnost. Tento problém poukazuje na filosofický rámec dějin umění.
Seznam odborné literatury
BAXANDALL Michael: Jazyk umělecké kritiky, in: Ladislav Kesner (Ed.): Vizuální teorie, Praha 2006.

BIRNBAUM Vojtěch: Barokní princip v dějinách architektury, Praha: Vyšehrad 1941.

BIRNBAUM Vojtěch: Listy z dějin umění, Praha 1947.

BIRNBAUM Vojtěch: Prostor v architektuře, in: BIRNBAUM Vojtěch: Vývojové zákonitosti v umění, Praha 1987, 66 – 67.

FRANZ H.G.: Počátky a rané dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera, in: Umění 39, 1991, 34.

FRÁNEK Zdeněk: Interview. H.O.M.i.E. Design&Architektura. Internetový zdroj:http://www.homie-mag.cz/index.php?id=363

HEIDEGGER Martin: Básnicky bydlí člověk, Praha 2005.

HEIDEGGER Martin: Věda, technika a zamyšlení, Praha 2009.

HLOBIL Ivo: Skrytá polemika Vojtěcha Birnbauma s českými funkcionalisty a rieglovskou teorií památkové péče, in: Zprávy památkové péče, 55, 1995, 13 – 14.

HORYNA Mojmír: Památka a její autenticita ve světle teorie Aloise Riegla, in: Zprávy památkové péče, ročník LVI, číslo 7 – 8, 1996, 207.

HORYNA Mojmír: Jan Blažej Santini – Aichel, Praha 1998.

HORYNA Mojmír: Několik poznámek ke vztahu hmoty a prostoru vrcholně barokní architektury, in: FEJTOVÁ Olga / LEDVINKA Václav / PEŠEK Jiří / VLNAS Vít (edd.): Barokní Praha – Barokní Čechie 1620 – 1740, Praha 2004, 193 – 221.

HORYNA Mojmír: „Novostavba památky“ – nonsens, nebo nevinný protimluv? Anketa a vybrané příklady, in: Zprávy památkové péče/ ročník 64 / 2004 / číslo 5, 388.

HORYNA Mojmír: Kryštof/Christoph Dientzenhofer (1655-1722). K 350. Výročí narození génia českého baroka, Praha 2005.

ISER Wolfgang: Jak se dělá teorie, Praha 2009.

KALISTA Zdeněk: Po proudu života (1), Brno 1997.

KALISTA Zdeněk: Tvář baroka, Praha 2005.

KORECKÝ Miroslav: Tvorba Kiliána Ignáce Dientzenhofera, in: Zprávy památkové péče 11 – 12, 1951 – 52, 67.

KORECKÝ Miroslav: Poznámky k pražskému Dientzenhoferovu prostoru, in: Umění 1, 1953, 261.

LANDOLT Hans Peter: Der Barocke Raum in Der Architektur, in: STAMM Rudolf: Die Kunstformen des Barockzeitalters, Bern, 1956, 92 ad.

LEINKAUF Thomas: Der Begriff des Raumes in der Diskussion um 1600, in: Kunst texte De. E-journal on visual and Art history, Issue Renaissance 27.1.2011, internetový zdroj: http://www.kunsttexte.de/index.php?id=711&idartikel=37553&ausgabe=37552&zu=121&L=1

MENCL Václav: Smysl české barokní architektury, in: Umění, roč. XXI, 1973, č. 3, 225.

PAVLÍK Milan / SMOLKA Jaroslav: Princip těsny v barokní architektuře a hudbě, in: Umění 33/1985, 473 – 489.

PAVLÍK Milan / UHER Vladimír: Dialog tvarů. Architektura barokní Prahy, Praha 1974.

RIEGEL Alois: Moderní Památková péče, Praha 2003.

RICHTER Václav: Zámecká kaple ve Smiřicích, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university 4, 1955, 93.

RICHTER Václav: Santinis pläne für die kirche auf der Zelená hora (Grünen berg) bei Saar, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university 1966/10.

RICHTER Václav: Poznámky k baroknímu umění, in: O barokní kultuře. Sborník statí, Brno, 1968, 147 ad.

RICHTER Václav / KUDĚLKA Zdeněk / SAMEK Bohumil, eds.: Václav Richter, Umění a svět. Studie z teorie a dějin umění, Praha 2000.

STEFAN Oldřich: Problém prostoru v dějinném vývoji architektury, in: Styl 1922 – 1923, roč. 3(8), 77 – 84.

STEFAN Oldřich: Plastický princip v české architektuře barokní na počátku 18. věku, Umění 7/1959, 1 – 17.

STEFAN Oldřich: Barokní princip v české architektuře 17. a 18. století, in: Umění 7/1959, 305 ad.

ŠVÁCHA Rostislav: K vývoji díla Jana Santiniho. Umění XXVI, 1979, s. 390.

ŠVÁCHA Rostislav / ROBOVÁ Dita / BAUM Mirko: Forma sleduje vědu : Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922-1948, Praha Galerie Jaroslava Fragnera 2000.

ŠVÁCHA Rostislav: „Představy a metafory. Richterova teorie architektonického prostoru, 1944 – 1948“, in: Milan Togner (ed.), Václav Richter 1900 – 1970. Olomouc 2001, 41 – 20.

ŠVÁCHA Rostislav: The architects have overslept. Space As a Construct of Art historians, 1888 – 1914, in: Umění XLI, 2001, č.ž, 487 – 500.

ŠVÁCHA Rostislav: Architekti zaspali. Prostor jako kontrukt historiků umění, 1888 – 1914, in: Stavba Roč.9, č.6 (2002) , 30-38.

ŠVÁCHA Rostislav: Mies v českém zrcadle, in: Era 21, 1/2013, 21- 23.

VÁCLAVÍK R. František: Klenba pod drobnohledem. Nová Paka (okres Jičín), kostel Nanebevzetí Panny Marie. 3D skenování jako nástroj studia architektury., in: RAZÍM Vladimír / MACEK Petr (edd.): Zkoumání historických staveb, Praha 2011, 171 – 173.
VÁCLAVÍK R. František / MACEK Petr / BORORVIČKA Vít: Klenba kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace – možnosti laserového 3D skenování pro analýzu kleneb, Svorník 5, 2007, 355 – 364.

VESELÝ Dalibor: Světlo a nekonečno v barokní architektuř, in: Barokní Praha – barokní Čechie 1620-1740.Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách. Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.-27. září 2001. Praha 2004, 223-244.

VESELÝ Dalibor: Architektura ve věku rozdělené reprezentace: problém tvořivosti ve stínu produkce, Praha 2009.VOJVODÍK Josef: Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a česká avantgarda, Praha 2008.

VYBÍRAL Jindřich: The Architects Have Overslept?: On the Concept of Space in 19th Century Architectural Theory, in: Umění 2004, roč. 52, 110 – 122.

VYBÍRAL Jindřich: Architektura a reprezentace. Jindřich Vybíral recenzuje knihu Dalibora Veselého, in: Architekt 4/2005, 73 – 74.

WAGNER Václav: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha 2005.

ZEVI Bruno: Jak se dívat na architekturu, Praha 1966.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK