Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Investice do rozvoje lidského kapitálu
Název práce v češtině: Investice do rozvoje lidského kapitálu
Název v anglickém jazyce: Investment in development of human capital
Klíčová slova: lidský kapitál, investice do lidského kapitálu, firemní vzdělávání, rozvoj
Klíčová slova anglicky: human capital, investment in human capital, corporate training, development
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.04.2013
Datum zadání: 22.04.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.04.2013
Datum a čas obhajoby: 03.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Trunda
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.) Autorka prostuduje dostupnou domácí i zahraniční literaturu k danému tématu.
2.) Na základě získaných poznatků popíše problematiku související s lidským kapitálem a investováním do něj. Uvede tedy například to, co vlastně lidský kapitál je a jaké činnosti, či vlastnosti vedou ke zvýšení tohoto druhu kapitálu.
3.) Více se autorka zaměří na investice do lidského kapitálu v rámci firemního vzdělávání, tedy na porovnání nákladu do investic a výnosu z nich uvnitř firmy.
4.) V další části bakalářské práce autorka provede výzkum ve firmě, který bude zaměřený na analýzu toho, jak konkrétně zaměstnanci vnímají jejich firemní vzdělávání / rozvoj jejich lidského kapitálu.
Seznam odborné literatury
1.) ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.
2.) BECKER, Gary S.: Human Cupital. The University of Chicago Press, 1980. ISBN 0-226-04109-3
3.) BROŽOVÁ, Dagmar. Kapitoly z ekonomie trhů práce. 1.vydání, Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2006. 173 s. ISBN 80-245-1120-7
4.) DRUCKER, P.F. Výzvy managementu pro 21.století. 3 vydání. Praha: Management Press, 2000, ISBN 80-7261-021-X.
5.) DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4.
6.) HOLMAN, Robert. Ekonomie. 3.vydání, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2002, ISBN 80- 7179- 681- 6
7.) KAMENÍČEK, Jiří. Lidský kapitál. Úvod do ekonomie chování. 1.vydání, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0449-3
8.) Kolektiv autorů. Lidské zdroje v České republice. Praha: Národní vzdělávací fond ve spolupráci s Ústavem pro informace a vzdělání, 1999. ISBN 80-211-0325-6
9.) KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 4. vydání. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-168-3.
10.) MINCER, Jacob: Studies in Human Capital. Volume 1, Brookfield: Edward Edgar Publishing Copany, 1993. ISBN 1-85278-579-9
11.) WEIHRICH, Heinz, KOONTZ, Harold. Management. 10. vydání. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-85605-45-7.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK