Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současné změny vývoje kulturní krajiny v ČR na vybraném území obce Jenštejn
Název práce v češtině: Současné změny vývoje kulturní krajiny v ČR na vybraném území obce Jenštejn
Název v anglickém jazyce: Contemporary landscape changes in the Czech Republic: Case of Jenštejn village
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.04.2013
Datum zadání: 19.04.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.04.2013
Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Ing. Michael Bartoš, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomant zpracuje práci na téma současný vývoj kulturní krajiny v ČR na vybraném území obce Jenštejn na východě Prahy z hlediska změn.
V první části diplomové práce se vyrovná s domácí i zahraniční tradicí myšlení o kulturní krajině, uvede ji do evropského kontextu.
V druhé části bude tvůrčím aplikovat metodologický koncept kulturní krajiny Carla O. Sauera, zdůrazňujícího roli člověka jako aktivního tvůrce svého prostředí a kulturní krajiny jako výsledku aktivity určité kulturní skupiny. Tuto metodologii se následně pokusí ověřit na vývoji vybraného území katastru obce Jenštejn u Prahy, s klíčovými změnami v horizontu přibližně posledních 25-30 let, aby postihl hlavní trendy změn především ve smyslu kulturní kontinuity a diskontinuity krajiny a dokumentoval je na názorech obyvatel obce. Na závěr práce navrhne opatření k zachování kontinuity ve výše uvedeném smyslu.
Seznam odborné literatury
Bičík I. a kol.,Vývoj využití ploch v Česku, ČGS, Praha, 2012.
Cílek V., Krajiny vnitřní a vnější. Praha 2002.
Cílek V., Makom. Kniha míst. Praha 2004.
Česká krajina dnes (ed. Svobodová H.). Praha - Žďár/S. 1994.
Gojda M., Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha 2000.
Hadač E., Krajina a lidé. Praha 1982.
Heidegger M., Básnicky bydlí člověk. Praha 1994.
Hruška E., Příroda a osídlení. Praha 1945.
Jäger H., Entwicklungsprobleme europäischer Kulturlandschaften. Darmstadt 1987.
Kopecký J., Současná vesnice – Jenštejn. Diplomová práce 2011/2012. ČVUT v Praze, fakulta architektury, 2012.
Krajina zevnitř (ed. Hájek P.), Malá Skála, Praha 2002
Kultura - příroda - krajina (ed. Svobodová H.). Žďár/S. 1992.
Norberg-Schulz Ch., Genius loci. Praha 1994.
Ortová J., Kapitoly z kulturní ekologie. Praha 1999.
Sauer C.O. (1925): The Morphology of Landscape. University of Californina Publication in Geography. No 2 p19-53. 1925. In. Foundation Papers in Landscape Ecology. (John A. Wiens, Michael R. Moos, Monica G. Turner, David J. Mladenoff editors) Columbia University Press, New York, 2007.
Sádlo J. – Pokorný P. – Hájek P. – Dreslerová D. – Cílek V., Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha 2005.
Téma pro 21. století: Kulturní krajina aneb Proč ji chránit? (ed. Hájek T. – Jech K.). Praha 2000,
Žák L., Obytná krajina. Praha 1947.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK