Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kultura českého dětského pěveckého sboru: aneb příspěvek k historii každodennosti pozdního socialismu a raného socialismu
Název práce v češtině: Kultura českého dětského pěveckého sboru: aneb příspěvek k historii každodennosti pozdního socialismu a raného socialismu
Název v anglickém jazyce: A Cultural Cohort of Czech Children's Choir in the 1980s and 1990s: Reflections of Its Former Members
Klíčová slova: etnomuzikologie, kulturní kohorta, český dětský pěvecký sbor, každodennost, 80. a 90. léta 20. století
Klíčová slova anglicky: ethnomusicology, cultural cohort, czech children's music choir, everydayness, 80's and 90's of the 20th century
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.04.2013
Datum zadání: 17.05.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem tohoto etnomuzikologického výzkumu je popsat, analyzovat a interpretovat kulturní kohortu dětského pěveckého sboru v českých zemích v 80. a 90. letech 20. století v reflexi jeho bývalých členek. Základním teoretickým konceptem je koncept Hudba jako kultura (music as culture) a třísložkový model k jejímu zkoumání antropologa a etnomuzikologa Alana P. Merriama (The Antropology of Music, 1964). Dále jsem pracovala s konceptem prezentačního modusu provozování hudby antropologa a etnomuzikologa Thomase Turina (Music as Social Life, 2008). Metodologicky je práce ukotvena v kvalitativním výzkumném paradigmatu společenských věd, postavena je především na polostrukturovaných rozhovorech s šesti členkami, které tento sbor (včetně přípravných oddělení) navštěvovaly v letech 1978 až 1999.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this mainly musical anthropology research is to describe, analyze and to interpret the cultural cohort of the children's music choir in the Czech lands through 80th and 90th of the 20th century in reflection its former members. The theoretical concept is the concept of music as a culture and three-component model of its research from the anthropologist and ethnomusicologist Alan P. Merriam (The Antropology of Music, 1964). I have also worked with the concept of presentional music from the anthropologist and ethnomusicologist Thomas Turino (Music as Social Life, 2008). Methodologically work is grounded in qualitative research paradigm of social sciences and is based mainly on semi-structured interviews with six choir members (including preparatory department) attending from 1978 to 1999.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK