Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící ve světle testování češtiny jako cizího jazyka
Název práce v češtině: Maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící ve světle testování češtiny jako cizího jazyka
Název v anglickém jazyce: Adaptation of Czech Language Leaving Examination for the Deaf in Light Testing Czech Language as a Foreign Language
Klíčová slova: čtenářská gramotnost, neslyšící žák, maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící, čeština jako cizí jazyk, Společný evropský referenční rámec pro jazyky, jazyková úroveň, referenční úrovně pro češtinu jako cizí jazyk, jazyková kompetence, jazykové testování, testování češtiny jako cizího jazyka
Klíčová slova anglicky: reading literacy, deaf student, Adaptation of Czech Language Leaving Examination for the Deaf, Czech language as a foreign language, Common European Framework of Reference for Languages, language level, referential levels established for the Czech language as a foreign language, language skills, language testing, testing of Czech language as a foreign language
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.04.2013
Datum zadání: 16.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.04.2013
Datum a čas obhajoby: 04.02.2015 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:07.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Východiskem práce budou u nás dosud realizované výzkumy čtenářské gramotnosti u neslyšících žáků a obecně žáků s vadou sluchu po roce 1989, které diplomant stručně představí a uvede do souvislostí.
Jádrem práce bude podrobný popis maturitní zkoušky z českého jazyka v úpravě pro neslyšící, kterou skládají neslyšící žáci v rámci společné části maturitní zkoušky, a analýza dosavadních výsledků. Součástí popisu bude zevrubné představení obsahové specifikace a kritérií hodnocení všech tří dílčích zkoušek, tj. didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky (realizované prostřednictvím písemné interakce formou chatu); součástí analýzy budou mj. vybrané ukázky žákovských prací a rozbor hlavních tendencí v žákovských výkonech.
Diplomant se tuto problematiku bude snažit usouvztažnit se stávající situací v oblasti testování českého jazyka jako cizího jazyka, podá vyčerpávající přehled organizací, které se tímto typem jazykového testování zabývají, a aktuální přehled veřejně dostupných testů tohoto zaměření. Tyto testy bude analyzovat nejen ve vztahu ke koncepci maturitní zkoušky z českého jazyka v úpravě pro neslyšící, ale také ve vztahu k dokumentu Společný evropský referenční rámec pro jazyky. V neposlední řadě se diplomant pokusí zjistit, jak probíhá testování neslyšících žáků ve většinovém jazyce v zahraničí.
Seznam odborné literatury
Tištěné zdroje:
ANDERSON, J. CH. a kol. Language Test Construction and Evaluation. Cambridge : Cambridge University Press, 2006.
Čeština ve výuce neslyšících – elektronický sborník (Soubor článků sebraných k příležitosti ukončení lektorského kurzu pro pedagogy.) Praha : Jazykové centrum Ulita, 2011.
HUDÁKOVÁ, A. Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu. [Disertační práce] Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 2008.
CHMÁTALOVÁ, Z. Testy a testování dovedností ve znakovém jazyce u neslyšících dětí. [Bakalářská práce] Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 2011.
JANÍKOVÁ, V. Výuka cizích jazyků. Praha : Grada, 2011.
MAKOVSKÁ, L. Rozumí neslyšící žáci učebním textům? [Diplomová práce] Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 2013.
Manual for Language Test Development and Examining - for use with the CEFR. Cambridge: The Council of Europe, 2011.
MÜHLOVÁ, K. Hodnocení komunikačních dovedností u těžce sluchově postižených žáků. [Diplomová práce] Praha : PedF UK, 1990.
POLÁKOVÁ, M. Čtení s porozuměním? (Čeští neslyšící a české texty). [Diplomová práce] Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 2000.
SCHINDLER, Radek. Rukověť autora testových úloh. Praha : Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2006.
Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006.
ŠÁLENÁ, I. Problematika testů a testování ve výuce češtiny pro cizince. [Diplomová práce] Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 2012.
Výuka a testování cizích jazyků v kontextu Společného evropského referenčního rámce (SERR). Poděbrady, 2012.

Elektronické zdroje:
ALTE: Association of Language Testers in Europe [online]. Dostupné z WWW: .
Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka [online]. Dostupné z WWW: .
Čeština pro cizince [online]. Dostupné z WWW: .
Ústav jazykové a odborné přípravy [online]. Dostupné z WWW: .
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK