Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výzkum a výuka na astronomických ústavech české a německé univerzity v Praze v letech 1882-1945
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Research and education at astronomical institutes of the Czech and German universities in Prague in years 1882-1945
Klíčová slova: dějiny astronomie, dějiny vzdělávání v astronomii, Karlo-Ferdinandova univerzita, Karlova univerzita, Deutsche Universität zu Prag, klementinská hvězdárna, hvězdárna Ondřejov
Klíčová slova anglicky: history of astronomy, history of education in astronomy, Karl-Ferdinand University of Prague, Charles University of Prague, Deutsche Universität zu Prag, astronomical observatory in Clementinum, astronomical observatory in Ondrejov
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2013
Datum zadání: 27.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.02.2014
Konzultanti: PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Výsledkem práce by měla být studie, jak se v letech 1882-1945 vyvíjel vědecký výzkum a výuka na astronomických ústavech české a německé univerzity v Praze. Tento vývoj má být nejen badatelsky zpracován, ale i posouzen v kontextu orientace výzkumu na obdobných ústavech v jiných zemích - zejména v habsburské monarchii, Německu, Anglii, Francii, Itálii a v USA. Vzhledem k tomu, že toto téma dosud nebylo zpracováno, základem práce na disertaci bude badatelská práce v archivech Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR, hvězdáren a vybraných zahraničních institucí.
Pro publikaci výsledné studie resp. jejích částí připadají v úvahu domácí a zahraniční odborné časopisy zaměřené na dějiny vědy, např. Dějiny věd a techniky, Acta historica Universitatis Carolinae, Acta Historica Astronomiae (H. Deutsch Verlag).
Seznam odborné literatury
Dějiny exaktních věd v českých zemích; ved. autorského kol. L. Nový, Nakladatelství ČSAV Praha 1961
Sto let astronomie; R. Waterfield, Nakladatelské družstvo Máje, Praha 1948 (překlad z angličtiny O. Seydl)
medailony k životním jubileům a nekrology v časopisech Říše hvězd, Astronomische Nachrichten a v dalších podobných
Astronomie a Klementinum; Z. Šíma, Národní knihovna České republiky Praha 2001
Klementinum průvodce; P. Oulíková, Národní knihovna České republiky Praha 2006
Materiály k dějinám astronomie v Ústředním archivu ČSAV; A. Šlechtová, Astronomický ústav ČSAV 1987 (Scripta astronomica 2)
Státní hvězdárna - inventář archivního fondu; A. Šlechtová, Ústřední archiv ČSAV Praha 1981
Prameny:
archivní fond "Státní hvězdárna", uložený v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, Praha
archivní fondy českého a německého univerzitního ústavu, uložené v Ústavu dějin a Archivu UK
historické dokumenty uložené na hvězdárně Ondřejov
historické dokumenty uložené v Astronomickém ústavu UK
Předběžná náplň práce
Po rozpuštění jezuitského řádu v roce 1773 se klementinská hvězdárna v Praze stala státní institucí, jako její ředitelé působili profesoři astronomie na Karlo-Ferdinandově univerzitě a hvězdárna de facto fungovala i jako univerzitní astronomický ústav, na němž se školili posluchači. Po rozdělení univerzity v roce 1882 klementinská hvězdárna připadla německé univerzitě a astronomický ústav české univerzitě vznikl až po jmenování Augusta Seydlera profesorem astronomie v roce 1886. Do konce první světové války pracovaly oba ústavy nezávisle, ale existují i dokumenty o spolupráci. Určitou roli v tom měl patrně i Ernst Mach.
V následujícím období až do roku 1945 zde existovaly 4 astronomické instituce - Astronomický ústav Karlovy univerzity (AÚUK) ve Švédské ulici na Smíchově, Astronomický ústav německé univerzity ve Viničné a později Lucemburské ulici (s hvězdárnou v Telnici), Státní hvězdárna v Klementinu a hvězdárna bratří Fričů v Ondřejově, která byla v roce 1928 formálně darována Karlově univerzitě.
O vědecké práci a výuce na univerzitních ústavech dosud neexistuje souhrnná studie, ta by měla být výsledkem disertace. K dispozici je archivní fond klementinské Státní hvězdárny, cca 250 kartonů uložených v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, dosud nezpracované archivní materiály uložené zčásti v AUUK a v Ústavu dějin UK a Archivu UK, kde jsou též nepočetné dokumenty z německého astronomického ústavu. Cílem disertace by pak bylo, na základě zpracování těchto fondů a případných dalších pramenů ukázat vývoj vědecké práce a výuky na obou ústavech v kontextu tehdejšího astronomického a astrofyzikálního výzkumu v sousedních zemích a ve světě. Tento úkol vyžaduje nejen standardní metody historické badatelské práce, ale i hlubší fyzikální vzdělání a celkový přehled o vývoji fyziky v dané době.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The observatory at the Prague Clementinum College became a state institution after the suppresion of the Jesuit order in the year 1773. The directors, professors of astronomy at Karl-Ferdinand University of Prague, used the observatory for training of students and so the observatory had the status of the university astronomical institute as well. After the split of the University in 1882 the observatory remained in frames of the newly established German university. Astronomical institute of the newly established Czech university was constituted after appointment of August Seydler professor of astronomy in 1886. Until end of the World War I both institutes operated independently, but few documents give evidence of some kind of collaboration. Ernst Mach played probably some role in this connection.
In the next period, 4 astronomical institutions existed until the end of World War II in 1945 - Astronomical institute of Charles University (AUUK) in Svedska street (Prague-Smichov), Astronomical institute of the Deutsche Universität zu Prag (in Vinicna street, later in Lucemburska street; with observatory at Telnitz in Erzgebirge), State observatory in Clementinum and the observatory of brothers Fric in Ondrejov village, that was formally dedicated to Charles University in 1928.
Until now there is no publication about research and education at those institutions, it will be the goal of this dissertation. Remarkably large number of documents is available in the archives of the Academy of Sciences (ca 250 boxes of documents from the Clementinum observatory) and less numerous in archives of the Charles University. The aim of the dissertation is to show the evolution of research and teaching at these institutes on the base of this sources and in context with the contemporary astronomical and astrophysical research in neighbour countries and in the world. This task needs not only the standard methods of scientific historical research, but also needs an education in physics and deeper insight into the development of physics in the given time period.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK